ммКиївський національний університет культури і мистецтв

Факультет журналістики і міжнародних відносин

Кафедра зв’язків з громадськістю та реклами

ПРОВОДЯТЬ

22 КВІТНЯ 2016 РОКУ

 МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ

 «ІМІДЖ І РЕПУТАЦІЯ»

СУЧАСНА КОРПОРАТИВНА РЕПУТАЦІЯ, БРЕНД, ІДЕНТИЧНІСТЬ, ІМІДЖ: МІФИ, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ

У процесі конференції передбачається робота за такими напрямами:

–     Загальнотеоретичні та історичні аспекти формування іміджу та репутації

–     Ціннісні орієнтири сучасного демократичного суспільства: побудова та відновлення суспільної довіри

–     Інформаційно-комунікаційні технології та суспільна свідомість: від маніпуляцій до діалогу

–     Традиційний та інноваційний PR – інструментарій і репутаційний менеджмент

–     Роль ЗМІ в процесі розбудови демократичного суспільства в Україні та формування міжнародного іміджу держави

Для участі у конференції просимо до 22 березня 2016 року подати тези доповіді та заявку, в якій вказати: прізвище, ім’я, по батькові (повністю); місце роботи; науковий ступінь та учене звання, назву виступу.

За підсумками роботи конференції планується видання збірника тез доповідей.

Адреса проведення конференції: м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Є. Коновальця (Щорса), 36, корп. №2, ауд. 506

Початок о 10.30.

Модератори: канд. філос. наук, доцент Кундеревич Олена Вікторівна;

канд. з соц. ком., ст. викладач Парфенюк Ігор Миколайович

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Телефони для довідок: т. 0509757829 – Парфенюк Ігор Миколайович,  т. 0662312199 – Кундеревич Олена Вікторівна.

Електронна адреса для подання заявок: kunderevich@mail.ru

 ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, не ініціали)

Науковий ступінь, учене звання, посада

Організація

Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

E-mail

Контактні телефони

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Поля з усіх боків – 2 см. У лівому верхньому кутку вказати: ім’я та прізвище жирним курсивом; наук. ступінь, звання, посаду та місце роботи (звичайним курсивом); нижче по центру – назва доповіді (жирним шрифтом). Сторінки не нумеруються. Обсяг тез – 2–3 с. Текст та список літератури подавати відповідно до вимог ДАК. Посилання подавати у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 34].

Тези доповідей надсилати на ел. адресу: kunderevich@mail.ru

Термін подання тез: до 22.03.2016.

 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 9-ї Міжнар. конф. «Тернопіль–2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим  доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

2. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / I. Валова; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2. – С. 13–20.

3. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К.: К.І.С., 2006. – 138 с.

4. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007.  – (Джерела з iсторії науки в Україні).

 

 

Оргкомітет конференції

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27