Міністерство освіти і науки України

Міністерство культури України

Українська федерація інформатики

Інститут інформаційних технологій (Литва)

Київський національний університет культури і мистецтв

 

Факультет економіки та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

 

Міжнародна науково-практична  конференція

«Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі»

Київ

21-22 квітня 2016р.

Метою конференції є обговорення перспектив розвитку та застосування інформаційних технологій та систем в культурі, освіті, науці економіці, та бізнесі.

 

В межах конференції будуть проводитися пленарне засідання та робота в секціях:

 • основні проблеми розвитку національної економіки;
 • стратегії розвитку підприємництва в Україні;
 • стратегії розвитку електронного культурно-освітнього і наукового простору;
 • технології візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті;
 • міжнародний та вітчизняний досвід з трансферу знань та інформаційних технологій;
 • інформаційні технології та системи в сфері культури та мистецтв;
 • математичне моделювання процесів і систем в культурі та мистецтві;
 • інформаційні технології та математичне моделювання в науці та освіті;
 • математичне моделювання економічних процесів та систем;
 • інформаційні технології та системи в економіці та бізнесі;
 • інформаційні технології та системи прийняття управлінських рішень.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

Місце проведення конференції: Київ, вул. Є. Коновальця (Щорса), 36, Київський національний університет культури і мистецтв, ауд. 301.

Тел. для довідок:

Ткаченко Ольга Іванівна – (063) 282-43-60

Овчарук Ірина Вікторівна – (073) 437-85-12

 

Реєстрація учасників конференції – 21 квітня 2016 року з 8.30 до 10.00 год.

Тези доповідей, отримані організаційним комітетом до 30 березня 2016 року, будуть видані окремим збірником до початку конференції.

 

Для публікації тез авторам до 30 березня 2016 року (включно), необхідно на e-mail: kn301&ukr.net

надіслати такі матеріали:

 • заявку на участь в конференції (для кожного автора);
 •  тези доповіді.

Файли повинні мати назву ЗАЯВКА_ІВАНОВ_ММ, ДОПОВІДЬ_ІВАНОВ_ММ.

Увага!!! Всі документи повинні відсилатися одночасно.

Вимоги до оформлення тез:

1. Тези повинні складатися з логічно взаємопов’яза них елементів: вступ, постановка задачі/проблеми, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел.

2. Тези повинні мати такі структурні елементи:

 •  індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 •  прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, місто, країна;
 •  назва тез;
 •  текст тез;
 •  список використаних джерел.

 

Зразок оформлення тез

УДК 515.2

Іванов М.М.

к.п.н., доцент кафедри інформатики

НУХТ, м. Київ, Україна

 

моделювання процесів в культурології

Текст тез [1, с.11].

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Левин А.А. Самоучитель полезных программ [Текст]/А.А. Левин. – СПб: Питер, 2004. – 700 с.
 1. Іванов І.О. Формування моделей [Електронний ресурс] // Проблеми інформатизації: Зб. наук.праць. − 2011.− Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Ivanov_411.htm
 2. Самойленко А.А. Культурологія та інформаційні технології  [Текст]/А.А. Левин. Самойленко А.А. // Інформатика. № 7 – К., 2012. – С.17-23.

2. Обсяг тез не повинен перевищувати п’яти сторінок друкованого тексту на аркушах формату А4 (сторінки мають бути повними), набраного у редакторі MS Word (у версії 98-2003) для Windows шрифтом Times New Roman 14 пунктів. Тези надсилати у форматі .doc. Відступ першого рядку абзацу – 5 мм, інтервал між рядками – 1,5. Нумерацію сторінок не виконувати. Поля: верхнє, нижнє, праве ї ліве – 20мм. Текст оформлюється в одну колонку.

3. Матеріали набирають шрифтом з наступними властивостями:

УДК –  курсив, вирівняно по лівій стороні;

Автор (прізвище та ініціали): напівжирний курсив, вирівняно по лівій стороні;

Науковий ступінь, вчене звання, посада автора (співавторів): курсив, вирівняно по лівій стороні;

Назва організації (закладу), де працює автор (співавтори), місто  курсив, вирівняно по лівій стороні;

НАЗВА ТЕЗ – прописні літери, напівжирний, вирівняно по центру;

Основний текст – звичайний, вирівняно по ширині;

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – прописні літери, 11 пунктів, напівжирний, вирівняно по центру.

4. Формули, таблиці, рисунки, діаграми виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Номер формули проставляється праворуч в кінці рядка в круглих дужках, не виходячи за поле. Таблиці та рисунки повинні мати назви і номери (у випадку, коли у матеріалі міститься два і більше названих елементів). Наприклад:

 для конференції

Рис.1. Обтікання середовища агрегату, що рухається

 

Таблиця 1.

 Порівняльна характеристика Web-браузерів

Слова Рис., Таблиця та їхні номери набирають курсивом, 11 пунктів, їхні назви – напівжирним шрифтом, 11 пунктів. Номери та назви таблиць розміщуються праворуч над таблицями, а рисунків – по центру під ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється. Відстань від тексту до таблиці або рисунку, а також від таблиці або рисунку до тексту – один інтервал. Рисунки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гамми. Кольорові рисунки, діаграми та таблиці не допускається.

5. Список використаних джерел, оформлений за вимогами ДАК України, подається наприкінці тез. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті (в квадратних дужках). Зноски знизу сторінки не допускаються.

УВАГА!

Тези доповідей, які не відповідають зазначеним вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

Відповідальність за зміст матеріалів у тезах несуть автори. Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають напряму конференції.

 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ (завантажити)

 

З повагою, організаційний комітет.

e-mail: kn301@ukr.net

 

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27