«Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи»

Національна академія наук Азербайджану

Інститут філософії та права (Азербайджан)

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Україна)

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна)

ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція

«ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ»

(10 березня 2017 р.)

(форма проведення – заочна)

Основні тематичні напрямки роботи конференції:

Актуальні тенденції розвитку

–          природничих (математика та інформативні технології, фізика, хімія) наук;

–          біологічних наук;

–          економічних наук;

–          юридичних наук;

–          історичних наук;

–          філологічних наук;

–          суспільних (соціологія, філософія, педагогіка, психологія) наук;

–          мистецтвознавства;

–          фізичної культури і спорту;

–          екології та охорони навколишнього середовища;

–          туризмознавства, краєзнавства.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська, азербайджанська.

 

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції».

Вартість збірника тез доповідей, програми та сертифіката учасника:

  • електронна версія – 90 грн.
  • друковані видання – 200 грн.

Перевищення обсягу публікації – 25 грн. за сторінку.

Отримання додаткового примірника збірника – 100 грн.

Кількість публікацій одного автора не обмежується. Розсилка друкованих матеріалів (збірника тез доповідей та програми) проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту».

Випуск збірника тез доповідей передбачається на 10 березня 2017 року.

 

Для участі в конференції необхідно до 17 лютого 2017 року подати в Оргкомітет заявку та матеріали на електронну адресу: e-mаil: vilnickiy@gmail.com; тел.: 067-127-58-03 (Ільницький Василь Іванович)

Грошовий переказ коштів за публікацію здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку на картковий рахунок ПриватБанку та підтверджується надісланою сканкопією квитанції (файл підписується за прізвищем автора).

 

ОРГКОМІТЕТ:

д.філол.н., проф. Зимомря Іван Миколайович

д.і.н., доц. Ільницький Василь Іванович

к.п.н., доц.  Душний Андрій Іванович

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ У ЗБІРНИКУ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

«Фундаментальні та прикладні дослідження:

сучасні науково-практичні рішення та підходи.

Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції»

 

Обсяг – 2-4 сторінки (кегль 14, Times N Roman, інтервал – 1,5). Текст повинен бути надрукований з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Сторінки без нумерації. Необхідно використовувати парні лапки («»). При наборі тексту слід розрізняти символи дефісу і тире.

Тези та відомості про автора необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко.rtf) та обов’язково зберігати у текстовому форматі RTF.

Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Подається матеріал електронною поштою. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації. Редакційна колегія не приймає матеріали, які не мають відповідного оформлення та залишає за собою право відбору матеріалів до друку.

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання (довідка про автора), контактні телефони, e-mail.

 

ЗРАЗОК ДОВІДКИ ПРО АВТОРА:

Іваненко Іван Іванович – аспірант кафедри германських мов та перекладознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

тел. 067 12 91 934

stepan-vovk@ukr.net

Тези прошу опублікувати в розділі «Педагогіка».

Назва тези (обов’язково малими літерами): Полікультурне виховання в українському суспільстві: стрижневі чинники

№ відділення «Нової пошти» для отримання збірника (для отримання паперових версій). Збірники надсилаються на адресу першого вказаного у відомостях автора. За правильність вказаних особистих даних (№ відділення «Нової пошти», контактний телефон) відповідальність несе автор.

 

Приклад оформлення

Іван ІВАНЕНКО,

(Дрогобич, Україна)

 

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:

СТРИЖНЕВІ ЧИННИКИ

 

ТЕКСТ

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Береза А., Нестерович Б. Удосконалення виконавської підготовки баяніста в процесі самостійної роботи [Ноти] : навч.-метод. посіб. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – Вид. 2-е, змін. і доп. – 176 с.
  2. Давидов М. Школа виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) : посібник [для студ. та педагогів вищих і середніх навч. закл.]. – К. : Вид-тво ім. Олени Тиліги, 1998. – 112 с.
  3. Ільченко О. Художні основи аматорського народно-оркестрового виконавства : автореф. дис… докт. мистецтв. :  спец. 17.00.03 – музичне мистецтво. – К., 1996. – 60 с.
  4. Пасічняк Л. Етапи становлення репертуару академічних народно-інструментальних ансамблів України ХХ століття // Академічне народно-інструментальне мистецтво та вокальні школи Львівщини : зб. матер. наук.-практ. конф. (Львів, 3 листопада 2005) / [ред.-упоряд. А. Душний, С. Карась, Б. Пиц]. – Дрогобич : Коло, 2005. – С. 261–269.
  5. Шишко Л. У Луцьку формується авторитетна баянна школа [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://vidomosti-ua.com/news/12715 [15.09.2015]
  6. 6.      Юник Д. Виконавська надійність музикантів : зміст, структура, і методика формування : [монографія]. – К. : ДАКККіМ, 2009. – 340 с.
Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27