Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Формування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

Науковий напрям: «Менеджмент соціокультурної діяльності»

КАФЕДРА ШОУ-БІЗНЕСУ

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

«ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ

У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ»

м. Київ, 9-10 квітня 2019 р.

 

 

Мета семінару – обґрунтування сучасної парадигми менеджмент-освіти у соціокультурній сфері.

 

Тематичні напрями:

  1. Особливості менеджменту та нові вимоги до роботи менеджера соціокультурної сфери в епоху глобалізації.
  2. Новітні концепції менеджменту й актуальні проблеми менеджмент-освіти.
  3. Ключові здібності сучасного менеджера та педагогічні технології їх розвитку в студентів –

майбутніх управлінців соціокультурної сфери.

  1. Формування сучасної моделі менеджмент-освіти у соціокультурній сфері.

 

Місце проведення: КНУКіМ, вул. Є. Коновальця, 36, корп. 2, ауд. 506, м. Київ.

 

До участі запрошуються: вчені, науково-педагогічні працівники, молоді науковці, докторанти, аспіранти, підприємці, менеджери та фахівці-практики соціокультурної сфери.

 

Тези доповідей будуть надруковані у Збірнику матеріалів семінару.

 

Регламент роботи:

9 квітня 2019 р.

Реєстрація учасників 13.30 – 13.50

Відкриття семінару 13.50 – 14.00

Перше пленарне засідання 14.00 – 16.00

Перерва 16.00 – 16.15

Друге пленарне засідання 16.15 – 18.00

10 квітня 2019 р.

Перше секційне засідання 10.40 – 12.00

Перерва 12.00 – 12.30

Друге секційне засідання 12.30 – 14.00

Підбиття підсумків 14.00 – 14.15

Вручення сертифікатів, концерт 14.15 – 15.00

 

Подання інформаційних матеріалів:

Для участі в роботі семінару потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету заявку і тези доповіді до 10 березня 2019 року.

Назва файлу повинна містити прізвище та ініціали доповідача із вказівкою для заявки – заявка (наприклад, Гнатів М.С., заявка), для тез – тези (наприклад, Гнатів М.С., тези).

 

Організаційний комітет:

Мартинишин Ярослав Миколайович, д. е. н., проф., наук. керів. напряму «Менеджмент СКД» (голова);

Хлистун Олена Сергіївна, к. мист., доц., завкафедрою шоу-бізнесу (заст. голови);

Коваленко Єлена Ярославівна, к. е. н., доц.;

Грушина Аліна Ігорівна, к. е. н., ст. викл.;

Тадля Олександр Миколайович, ст. викл. (відп. секретар), тел. (067) 917-13-56;

Крупа Оксана Петрівна, асист. (тех. секретар), тел. (093) 790-83-55.

E-mail: show-biz@ukr.net

 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях. Проживання і харчування за рахунок учасників.

 

Участь у конференції та публікація тез безкоштовна.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Вимоги до змісту: Доповідь повинна відповідати тематичним напрямам семінару та містити результати досліджень, які є новими, обґрунтованими, достовірними й практично значущими.

 

Вимоги до кількості авторів доповіді: не більше двох.

 

Обсяг: 5-10 сторінок формату А5.

 

Оформлення тексту: Поля – 2 см зі всіх сторін. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 12 (УДК, відомості про авторів, анотація, ключові слова – 11; назва доповіді – 14; література – 10). Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзац – 1 см. Орієнтація – книжкова (А5), без нумерації сторінок, без переносів.

 

Структура тез: 1) УДК – вирівнювання по лівому краю; 2) прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання автора, установа – вирівнювання по правому краю (автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання – вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач тощо); 3) через 1 інтервал назва доповіді – по центру, всі літери великі; 4) через 1 інтервал анотація – курсивом, 5 рядків; 5) через 1 інтервал ключові слова – 5 слів; 6) через 1 інтервал текстова частина доповіді, без виділення структурних елементів; 7) через 1 інтервал література – до 5-ти найважливіших наукових джерел, з яких як мінімум 2 джерела – зарубіжні (розміщення джерел за алфавітом: спочатку джерела написані кирилицею, потім – латиницею).

 

Табличний і графічний матеріал: Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею 12-им шрифтом (наприклад, Табл. 1. Динаміка попиту). Графічний матеріал також потрібно нумерувати, і він повинен мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією по центру 12-им шрифтом (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу). Під таблицями та ілюстраціями 10-им шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі [4] (або власна розробка). Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

 

Посилання: а) на літературу – необхідно подавати у такому вигляді: [2], або [3, с. 28–30] – якщо йде пряме цитування; б) на таблицю, рисунок – здійснюються у такому вигляді: (табл. 2), (рис. 1).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗ

УДК 334.78:330.342

ІВАНІВ Володимир Васильович,

доктор економічних наук, професор,

Київський національний університет культури і мистецтв

ЛАНОВА Вікторія Миколаївна,

кандидат культурології, доцент,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

  • доповіді…. текст анотації одним абзацом ….. дуже коротко, конкретно й достатньо для розуміння описуються основні результати дослідження – 5 рядків.

 

Ключові слова: інституція, інститут, …, які відображають зміст статті – 5 слів.

 

Текст тез …

Література

  1. Кос Д. О., Мех Л. В. Координація управлінських процесів. Бізнес. 2016. № 7. С. 12–16.
  2. Верес І. І., Кім П. В., Басів Д. С. Інститути та інституції : монографія. Київ : Ліра, 2015. 452 с.

 

Контакти