Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегії розвитку інформаційного, культурно-освітнього та економічного простору України»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо Вас до участі в І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стратегії розвитку інформаційного, культурно-освітнього та економічного простору України»

20-21 травня 2014 року

Тематичні напрями роботи конференції за секціями:

 • Основні проблеми розвитку національної економіки
 • Стратегії розвитку підприємництва в Україні
 • Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в наукових дослідженнях
 • Стратегії розвитку електронного культурно-освітнього і наукового простору
 • Технології візуалізації інформації в культурі, мистецтві, освіті.

 

Умови участі

Індивідуальну чи колективну заявки (від кафедр) про участь у конференції викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів, а також тексти тез конференції необхідно надіслати до 15 березня 2014 р. на електронні адреси: flagrate@mail.ru (кафедра економіки), lena@knukim.edu.ua (кафедра комп’ютерних наук).

Тези викладачів, які не мають наукового ступеня, аспірантів, здобувачів, а також матеріали студентів розглядатимуться тільки за наявності підпису наукового керівника. Рецензія надсилається у сканованому варіанті або подається особисто учасником конференції.

Публікація тез – за рахунок організатора конференції (Київського національного університету культури і мистецтв). Тези будуть надруковані в збірнику наукових праць і видані учасникам конференції до початку її роботи.

Для виступу на конференції рекомендуємо підготувати презентаційний матеріал у програмі Microsoft PowerPoint.

Проїзд, харчування, проживання – за рахунок учасників конференції.

Адреса: 04064 Україна м.Київ, вул. Щорса, 36, головний корпус КНУКіМ, каб. 301, 307, 313.

Для контактів: 044-529-97-94 (деканат факультету економіки та інформаційних технологій), 044-529-98-28 (кафедра економіки), 044-529-93-19 (кафедра комп’ютерних наук).

Вимоги до оформлення тез конференції

 1. Тези доповіді надаються українською, російською чи англійською мовою.
 2. Обов’язкові посилання на першоджерела, згідно з вимогами ДАК України.
 3. Тези не повинні перевищувати 3,5 сторінки друкованого тексту на аркушах формату А4, набраного у редакторі Microsoft Word.
 4. Поля: зліва – 30 мм, справа – 15 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.
 5. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5.
 6. Порядок розміщення матеріалу:
 • у першому рядку справа вказують шифр УДК (згідно  з  чинним  Універсальним десятковим класифікатором);
 • у кожному наступному рядку:
 • назва наукової праці (великими літерами, по центру);
 • автор і співавтори (праворуч, Italic);
 • назва організації, в якій працює автор (праворуч, Italic).
 1. Тези повинні містити такі складові: вступ (коротко – актуальність, постановка проблеми та її практичне значення, новизна, аналіз літератури, на якій ґрунтується дослідження), основна частина (виклад матеріалу), висновки та перспективи подальших досліджень.
 2. Бібліографія оформляється, відповідно до стандартних вимог («Бюлетень ВАК України», № 3, 2008 р.).

Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору та редагування тез.


ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, не ініціали)

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Організація

Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів):

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

Службова адреса

E-mail

Контактні телефони

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року