Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні викладачі, аспіранти, здобувачі, студенти!

Запрошуємо вас до участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції», яка відбудеться  17–18 квітня 2014 р.

 

Планується робота секцій:

 • теоретичні й методологічні проблеми соціальних комунікацій;
 • теорія й історія журналістики і видавничої справи: актуальні проблеми функціонування ЗМІ та книговидання в Україні;
 • зв’язки з громадськістю та реклама: прикладні соціально-комунікаційні технології;
 • трансформаційні процеси діяльності бібліотек, музеїв та інших соціально-культурних закладів;
 • документознавство як соціокомунікативна дисципліна в міждисциплінарному науковому просторі;
 • види мистецтва (музика, хореографія, театр, кіно та ін.) як засоби масової комунікації;
 • соціальні комунікації в культурних індустріях: теорія та практика гостинності в готельно-ресторанному й туристичному бізнесі;
 • інформаційні комунікації в сучасному суспільстві (комп’ютерні науки).

 

Індивідуальні та колективні заявки (від кафедр) про участь у конференції викладачів, аспірантів, здобувачів і студентів, а також тексти статей необхідно надіслати до 1 лютого 2014 р. на електронну адресу наукового відділу КНУКіМ: naukaknukim@ukr.net.

 

Статті будуть надруковані в збірнику наукових праць «Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації».

 

Матеріали студентів (обсягом 5–6 тис. знаків, текст – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля – 2 см) будуть надруковані в окремому виданні.

 

Статті викладачів, які не мають наукового ступеня, аспірантів, здобувачів, а  також матеріали студентів розглядатимуться тільки за наявності рецензії наукового керівника. Рецензія надсилається у сканованому варіанті або подається особисто учасником конференції (ауд. 905 головного корпусу університету) .

 

Публікації – за рахунок організатора конференції (Київського національного університету культури і мистецтв).

Проїзд, харчування, проживання – за рахунок учасників конференції.

 

Конференція відбудеться за адресою: 01601 м. Київ, вул. Щорса, 36.

Тел.: 286-42-31.

E-mail: naukaknukim@ukr.net

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, не ініціали)

Науковий ступінь, учене звання, посада

Організація

Науковий керівник (для студентів, магістрів, аспірантів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання

Службова адреса

Домашня адреса

E-mail

Контактні телефони

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ

 

Послідовність структурних елементів статті

1.  Шифр  УДК (згідно  з  чинним  Універсальним десятковим класифікатором).

2.  Автор (ім’я та прізвище, півжирним курсивом праворуч).

3.  Назва статті (півжирним накресленням великими літерами по центру).

4. Анотації  до  статті  та ключові слова українською, російською,  англійською мовами. Обсяг: 800–1200 знаків.  Кількість ключових слів: 5–7.

5.  Текст статті (обсяг: 7–12 сторінок):

1) вступ:

 • актуальність,
 • мета,
 • завдання,
 • постановка проблеми та її практичне значення,
 • новизна,
 • аналіз літератури, на якій ґрунтується дослідження;

2) основна частина (виклад матеріалу статті);

3) висновки та перспективи подальших досліджень.

6. Бібліографія, оформлена відповідно до стандартних вимог («Бюлетень ВАК України», № 3, 2008 р.). Перед списком літератури пишеться слово «Література» великими літерами півжирного накреслення. Використані джерела впорядковують за алфавітом.

7.  Відомості про автора статті (на окремій сторінці):

 • прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
 • науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада;
 • домашня адреса, електронна адреса, контактний телефон.

 

Вимоги до цитування

1. Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання.

2. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками.

3. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання подають у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номери джерела і сторінки розділяють комою: [1, 35] Для зазначення діапазону сторінок використовують тире без пропусків ліворуч і праворуч від нього: [1, 2–5].

4. При непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), слід давати відповідні посилання на джерела.

5. Якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній окремі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, тире і вказуються ініціали автора статті (спершу – ім’я, а потім прізвище), а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. –А. К.), (підкреслено мною. – А. К.), (розрядка моя. – А. К.).

 

Вимоги до технічного оформлення статті

1. Стаття набирається в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman. Розмір  шрифту:  основний текст  – 14 пт, анотації, відомості про авторів, підписи до рисунків – 12 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ абзацу – 1,25. Не допускається створення абзаців знаками пробілів.

2. Формат паперу – А4. Усі поля – 20 мм.

3. Сторінки не нумеруються.

4. Текст вирівнюється по ширині.

5. Виділення фрагментів тексту можливе півжирним та курсивним накресленням.

6. Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки.

Статті аспірантів, здобувачів подають з аргументованим відгуком наукового керівника.

P. S. Стаття повинна мати не методичний (методичні рекомендації), а дослідницький, аналітичний характер!

 

Приклади оформлення анотацій

У статті досліджено культуру києво-печерської книжності в домонгольський період. Проаналізовано діяльність ігумена Феодосія Печерського, який започаткував і підтримував традицію читання та культ книги в Києво-Печерському монастирі.

Ключові слова: Києво-Печерський монастир, Києво-Печерський патерик, літопис, Євангеліє, Апостол, Псалтир, рукописна книга.

В статье исследовано культуру киево-печерской книжности в домонгольский период. Проанализировано деятельность игумена Феодосия Печерского, который основал и поддерживал традицию чтения и культ книги в Киево-Печерском монастыре.

Ключевые слова: Киево-Печерский монастирь, Киево-Печерский патерик,  летопись, Евангелие, Апостол, Псалтирь, рукописная книга.

It is researched the significance of books in the lives and daily activity of the Kyiv Pechersk Monastery monks of the pre-Mongolian period.

Key words: Kyiv Caves Monastery, Kyiv Pechersk Patericon,  chronicle, Gospel, Apostle, Psalter, manuscript book.

 

Приклади оформлення літератури

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим–2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,  А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим  доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

2. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / I. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2. – С. 13–20.

3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

4. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. –  К. : Нац.  б-ка  України   ім.  В. І. Вернадського,   2007.    –  (Джерела  з  історії  науки в Україні).

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року