Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Історико-культурна спадщина в умовах російсько-української війни

Рубрика: Анонси

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО МУЗЕЄЗНАВЦІВ І ПАМ’ЯТКОЗНАВЦІВ КНУКІМ

 

Шановні колеги!

Запрошуємо дослідників, викладачів, здобувачів вищої освіти,

аспірантів і молодих вчених до участі в науковій конференції:

 

«Історико-культурна спадщина в умовах російсько-української війни»

18 травня 2023 р.

на платформі Zoom

 

Напрями роботи конференції:

 1. Музейницькі репрезентації російсько-української війни (від 2014 р.).
 2. Досвід захисту рухомих і нерухомих пам’яток у воєнний час.
 3. Проєкти реекспозицій в музеях України.
 4. Дискурси та практичні заходи з дерусифікації, деколонізації та дерадянізації.
 5. Історико-культурна репрезентація України у світі.
 6. Історико-культурна спадщина в контексті зіткнення та синтезу ідентичностей.
 7. Реституція історико-культурних цінностей.
 8. Післявоєнні візії розвитку музейної справи в Україні.
 9. Міжнародні проєкти, спрямовані на збереження і представлення історико-культурної спадщини України.

Робочі мови: українська, англійська

Форма участі: дистанційна

Тези конференції буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції

Правила оформлення тез доповідей та умови їхнього видання

 1. До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких має складати 5-7 сторінок.
 2. Тези доповіді повинні бути підготовлені у вигляді файлу з розширенням .docx, названого прізвищем автора. Шрифт Тіmes New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля – 2 см з усіх сторін. Посилання на джерела наводяться у квадратних дужках. Сторінки не нумеруються.
 3. Структурні компоненти тез:
  • Прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, установа, e-mail, розміщені у правому верхньому куті. Для здобувачів вищої освіти та аспірантів − додатково вказуються прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання і посада наукового керівника.
  • Назва тез – великими літерами, по центру
  • Основний текст – по ширині, з абзацними відступами 1,25
  • Список використаних джерел – згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015

Увага! Відповідальність за достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки, що не відповідають тематиці конференції. Право рекомендувати тези доповіді до друку залишається за редакційною колегією.

Подання документів для участі у конференції

Просимо заповнити форму та підвантажити файл за посиланням: https://forms.gle/cPqK9moxuePP2Zm68

Заявку з тезами доповіді необхідно заповнити до 15 травня 2023 року (включно).

Зворотний зв’язок: ms.snt.knukim@gmail.com (з приміткою «Конференція»).

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року