Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

ІТ в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Факультет інформаційної політики і кібербезпеки

Кафедра комп’ютерних наук

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ»

 22-23 квітня 2020 р.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В КУЛЬТУРІ, МИСТЕЦТВІ, ОСВІТІ, НАУЦІ, ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ», що проводить Київський національний університет культури і мистецтв.

Метою онлайн-конференції є обговорення перспектив розвитку і застосування інформаційних технологій та систем в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці і бізнесі.

Програма конференції.

Робочі мови онлайн-конференції – українська, англійська.

До участі в онлайн-конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, фахівці-практики та всі зацікавлені особи.

 В межах онлайн-конференції проводитимуться пленарне засідання та робота в секціях:

 1. Інформаційні технології та системи.
 2. Математичне моделювання економічних і соціальних процесів та систем.
 3. Стратегії розвитку економіки, культурно-освітнього та наукового простору в умовах цифрової трансформації.
 4. Цифрові технології у культурній та креативній індустрії.
 5. Розвиток та безпека кіберпростору.
 6. Технології візуалізації інформації.
 7. Структура цифрових компетентностей для громадян України.

 Всім учасникам онлайн-конференції матеріали конференції надсилаються безкоштовно у вигляді PDF-файлу.

Організаційний внесок не передбачений.

Витрати на відрядження, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

 Адреса організаційного комітету:

01601, Україна, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, ауд.403.

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Коцюбівська Катерина Іванівна,

Толмач Марина Сергіївна

тел. 044-529-52-88

e-mail: kn.knukim@gmail.com

 

Місце та час проведення онлайн-конференції

Україна, м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36, Київський національний університет культури і мистецтв, 22-23 квітня 2020 р.

 

Реєстрація учасників онлайн-конференції: 22 квітня 2019 року з 9-00 до 10-30 год.

 

Для включення тез до збірника матеріалів конференції авторам необхідно до 7 квітня 2020 року:

 

1. Подати заявку на участь у конференції шляхом заповнення реєстраційної форми за адресою https://forms.gle/f8dQaeKs99gpcP248 (заповнюється для кожного автора!)

2. Завантажити тези доповіді можна за посиланням https://forms.gle/xp6EDZrF9Xr5T4Uc6

Файл повинен мати назву за схемою Доповідь_№секції_Прізвище ІБ (обов’язково вказати номер секції та прізвище з ініціалами!, наприклад: Доповідь_2_Василенко І.І.).

За матеріалами доповідей можлива публікація статей в науковому журналі

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

 

З повагою,

організаційний комітет

Вимоги до оформлення тез:

 1.  Тези повинні складатися з логічно взаємопов’язаних елементів: вступ, постановка задачі/проблеми, виклад основного матеріалу, висновки, список використаних джерел.
 2. Тези повинні мати такі структурні елементи:
 • індекс УДК (у верхньому лівому куті сторінки);
 • прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, місто, країна;
 • назва тез;
 • текст тез;
 • список використаних джерел.

 

Зразок оформлення тез

 

УДК 515.2

Василенко М.М.

к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук,

Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ, Україна

 

моделювання процесів в культурології

Текст тез.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Дробот О. В. Професійна свідомість керівника : навч. посіб. Київ : Талком, 2016. 340 с.
 2. Europeana collections. URL: https://www.europeana.eu/portal/en [Accessed 10 October 2019].
 3. Столярчук І., Чайковська О., Саяпіна Т. Сучасні інструменти бізнес-аналізу в ERP-системах на прикладі ERP лінійки Business Automation Software. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері: наук. журн. 2019. Т. 2 : № 1. С. 86-95.

 

3. Обсяг тез не повинен перевищувати трьох сторінок друкованого тексту на аркушах формату А5 (сторінки мають бути повними), набраного у редакторі MS Word для Windows. Тези надсилати у форматі .doc або .docx.

Вимоги до форматування:

 • Поля: верхнє, нижнє 15 мм, праве й ліве – 10 мм;
 • шрифт Times New Roman 12 пунктів;
 • відступ першого рядку абзацу – 0,5 cм;
 • Міжрядковий інтервал – 1,0;
 • Відступ до і після абзацу – 0 пт;
 • Текст оформлюється в одну колонку.

Бажано для оформлення тексту використовувати шаблон з вбудованими стилями форматування

 

4. Матеріали набирають шрифтом з такими параметрами:

УДК курсив, 10 пт, вирівняно по лівій стороні;

Автор (прізвище та ініціали) – напівжирний курсив, 12 пт, вирівняно по лівій стороні;

Науковий ступінь, вчене звання, посада автора (співавторів) – курсив, 10 пт, вирівнювання зліва;

Назва організації (закладу), де працює автор (співавтори), місто, країна – курсив, 10 пт, вирівнювання зліва;

НАЗВА ТЕЗ – прописні літери, Arial Narrow, 12 пт, напівжирний, вирівнювання по центру;

Основний текст – звичайний, Times New Roman 12 пт, відступ 0,5 см, вирівнювання за шириною;

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – прописні літери, 10 пунктів, напівжирний, вирівнювання по центру.

Список джерел подавати списком з автоматичною нумерацією, без відступу першого рядка.

 

5. Формули, таблиці, рисунки, діаграми виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office. Номер формули проставляється праворуч в кінці рядка в круглих дужках, не виходячи за поле. Таблиці та рисунки повинні мати назви і номери (у випадку, коли у матеріалі міститься два і більше названих елементів).

Наприклад:

Рис.1. Обтікання середовища агрегату

Таблиця 1. Порівняння Web-браузерів

 

Слова Рис., Таблиця та їхні номери набирають курсивом, 10 пт, їхні назви – шрифтом Times New Roman 10 пт. Номери та назви таблиць розміщуються праворуч над таблицями, а рисунків – по центру під ними. Відривати назви від зазначених елементів забороняється. Відстань від тексту до таблиці або рисунку, а також від таблиці або рисунку до тексту – один інтервал. Рисунки, діаграми і таблиці створюються з використанням чорно-білої гами. Кольорові рисунки, діаграми та таблиці не допускаються.

 

6. Список використаних джерел, оформлений за вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», подається наприкінці тез. На кожну позицію в списку має бути посилання в тексті в квадратних дужках. Зноски знизу сторінки не допускаються.

 

УВАГА!!! ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ЗАЗНАЧЕНИМ ВИМОГАМ АБО НАДІСЛАНІ ПІЗНІШЕ ВКАЗАНОГО ТЕРМІНУ, НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ.

Відповідальність за зміст матеріалів у тезах несуть автори. Матеріали не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно підготовлені.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають напряму конференції.

Контакти