Кафедра іноземної філології

Кафедра іноземної філології входить до структури загальноуніверситетських кафедр Київського національного університету культури і мистецтв.

На кафедрі забезпечується викладання англійської, німецької, французької, іспанської та італійської мов для студентів як фахового спрямування, так і для студентів окремих спеціальностей університету денної та заочної форм навчання, довузівської підготовки та післядипломної освіти, магістратури й аспірантури. Викладання іноземних мов пов’язане з використанням найсучаснішого навчально-методичного забезпечення, автентичних навчальних комплексів, мультимедійних та інформаційних технологій.

Кафедра іноземної філології заснована в 2007 році. Метою навчання студентів є всебічна підготовка майбутніх перекладачів, максимально спрямована на формування практичних навичок перекладу.

Практичні заняття проводять носії мови та викладачі, які мали стажування за кордоном. Програми навчальних дисциплін, розроблені професорсько-викладацьким складом кафедри, з урахуванням міжнародних вимог та світових інтеграційних процесів. Студенти опановують базові принципи та стратегії перекладу під час наступних спецкурсів: «Основи теорії міжкультурної комунікації», «Практика креативного перекладу», «Аудіовізуальний переклад» та ін. Наразі розроблено нові програми і навчальні плани з урахуванням практик провідних ВНЗ Європи, Великої Британії та США.

Наші випускники працюють перекладачами, журналістами, редакторами, викладають іноземні мови та переклад у вищій школі. Кафедра підтримує зв’язки з ВНЗ України й академічними установами інших країн світу.

IMG_0466-2Юлія Анатоліївна Рибінська – завідувач Кафедри іноземної філології, доктор педагогічних наук, доцент.

Назва докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади професійної комунікаційної підготовки майбутніх філологів засобами креативного перекладу».

Наукові публікації:

1. Teaching Rhymes to Students of Philological Department as an Effective Tool for Communicative Interaction

2. Коммуникативные упражнения как способ формирования эстетического вкуса студентов-филологов

3. Креативність на заняттях як фактор розвитку іншомовних здібностей особистостей

4. Методичні основи формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу: монографія.

Тетяна Анатоліївна Палєй – заступник завідувача Кафедри іноземної філології, кандидат філологічних наук, доцент.

Назва дисертації: «Интонационные особенности неместоименных вопросов с прямим порядком слов (на материале английского языка)».

Наукові публікації:

1. «Типологія стратегій і тактик діалогічного спілкування в англійській і українських мовах»

2. «Особливості структури функціонально-прагматичного поля неприйняття висловлювання співрозмовника в діалогічному мовленні»

3. Стратегії і тактики діалогічного спілкування.

Тарас Едуардович Котченко – заступник завідувача Кафедри іноземної філології, кандидат філософських наук, доцент.

Назва дисертації: Концепція Осьового часу Карла Яспера у контексті сучасного (соціально-філософський аспект).

Наукові публікації:

1. «Удосконалення викладання другої іноземної мови» в вищій школі

2. Вплив соціокультурного та лінгвокраїнознавчого аспектів на формування мотивації вивчення іноземної мови (на прикладі німецької мови)

3. Вплив письма як виду навчальної діяльності на розвиток комунікативних навичок студентів. Філологічні науки. XV міжнародна науково-практична конференція «Франція та Україна»: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур.

Навчальним планом кафедри передбачено вивчення двох іноземних мов: англійської (основної), німецької або французької, іспанської (другої). До послуг викладачів та студентів кафедри – комп’ютерні класи, відео та аудіотехніка, система Інтернет, прес-центр, інтерактивні навчальні комплекси, сучасне програмне забезпечення.

Освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • «Бакалавр»
 • «Спеціаліст»
 • «Магістр».

Кафедра підтримує контакти із закладами й установами фахових галузей з метою організації та вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, бере участь в культурно-просвітницьких заходах та акціях, здійснює керівництво науковими працями студентів – курсовими, бакалаврськими та магістерськими роботами. Викладачі кафедри є практикуючими перекладачами, що дозволяє їм передавати свій багатий досвід студентам.

За роки активної діяльності кафедри спостерігається її стрімкий розвиток. Заплановано збільшення годин на перекладознавчі спецдисципліни та розширення обсягів навчально-методичних матеріалів. Викладачі кафедри плідно займаються науковою роботою, підготовкою навчальних матеріалів, беруть активну участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних та науково-теоретичних конференціях.

Тематика спецкурсів і спецсемінарів охоплює актуальні проблеми перекладу, міжкультурні аспекти ділової комунікації, прагматику та стилістику текстів, перекладознавчі та лексикографічні аспекти, стратегії дискурсу в зарубіжних засобах масової інформації, одиниці мови й тексту в порівняльному аспекті та в контексті перекладу.

Особистісно-орієнтована парадигма освіти базується на таких положеннях:

 • пріоритет цілей та цінностей студентів
 • первинність діяльності студентів і викладачів (як організаторів освітнього процесу)
 • опора на особистий досвід викладачів та студентів
 • процес освіти як спільна діяльність викладачів та студентів, що спрямована на індивідуальну самореалізацію та розвиток їхніх особистісних якостей.

УМОВИ ВСТУПУ

Сертифікати:

Основні:

 1. Українська мова та література
 2. Іноземна мова (англійська мова; французька мова; німецька мова; іспанська мова).

За вибором:

 1. Історія України
 2. Математика
 3. Географія.

Підготовку фахівців зі спеціальності «переклад» кафедра здійснює за такими дисциплінами:

ДЛЯ ОКР «БАКАЛАВР»:

 • практичний курс основної іноземної мови
 • практичний курс другої іноземної мови і переклад
 • практика усного та письмового мовлення
 • практика усного перекладу
 • порівняльна лексикологія
 • порівняльна граматика
 • історія основної іноземної мови
 • техніка усного висловлювання перекладача
 • стилістика
 • лінгвокраїнознавство (країн першої іноземної мови)
 • термінологія
 • галузевий переклад
 • теорія і практика перекладу
 • латинська мова
 • практична граматика
 • вступ до перекладознавства та історія перекладу
 • загальна теорія практика перекладу.

ДЛЯ ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»: практикум перекладу.

ДЛЯ ОКР «МАГІСТР»:

 • практика перекладу з основної іноземної мови
 • жанрові теорії перекладу
 • практикум перекладу
 • практичний курс другої іноземної мови і переклад (німецька мова)
 • методика викладання перекладу у вищій школі.

ДЛЯ АСПІРАНТІВ, ПОШУКУВАЧІВ:

 • іноземна мова для складання кандидатського іспиту
 • у рамках популяризації іноземних мов та міжнародної співпраці на кафедрі діє Клуб іноземних мов.

Студенти проходять практику в Інституті Гете, Британській раді, Інформаційному центрі посольства США в Україні «Американський дім».

Апробація наукових здобутків студентів здійснюється під керівництвом викладачів кафедри у наукових виданнях студентських конференцій. Найкращі студенти кафедри беруть участь у щорічних загальноуніверситетських та всеукраїнських конференціях.

Основні напрями наукових досліджень: концептуальний аналіз мовних явищ; моделювання комунікативних процесів; семантичні, прагматичні та соціолінгвістичні особливості мовних одиниць; системні та функціональні характеристики одиниць мови різних рівнів; когнітивні основи та семантико-прагматичні особливості мовних одиниць у різножанрових дискурсах; функціональні аспекти дослідження мовних одиниць англійської мови; англійська та французька література в українській рецепції; типологія та функціонування мовних одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасних германських і романських мов (когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти); семантико-функціональні особливості одиниць різних мовних рівнів; англійська та французька література та переклад.

Адреса кафедри: м. Київ, вул. Є. Коновальця, 36 (Щорса), (новий корпус-1) каб. 511, тел.: (044) 285-15-86.

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27