КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Звісно, сьогодні будь-яку освіту при бажанні можна називати вищою, що і робиться повсюдно. Однак свідченням справжньої вищої освіти слід вважати лише диплом рівня «Магістр».

Вдумайтесь у внутрішню форму слів магістр, майстер, маг, англ. master, лат. magister – все це означає людину, яка є справжнім майстром своєї справи, тобто ідеться про фахівця найвищої кваліфікації, що має диплом магістра. А поняття магістр, між іншим, означає не лише освітній рівень, а й вчений ступінь.

Місія кафедри – продовжити підготовку фахівця-бакалавра, забезпечивши йому а) повну вищу освіту і успішний захист наукової роботи на рівень магістра, або б) освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Кафедра готує фахівців за такими спеціальностями:

 • 8.03030101 «Журналістика»
 • 8.03020101 «Міжнародні відносини»
 • 8.03030201 «Реклама»
 • 8.03030202 «Зв’язки з громадськістю»
 • 8.03030301 «Видавнича справа та редагування»
 • 8.03010101 «Соціологія»
 • 8.02030304 «Переклад»

Випускники кафедри можуть займати такі посади:

 • журналіст;
 • журналіст-міжнародник;
 • зарубіжний кореспондент;
 • дипломатичний представник (посол, консул) при посольствах України за кордоном, у спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях;
 • працівник консульських установ України;
 • працівник державних центральних та місцевих органів влади і самоврядування;
 • працівник міжнародних організацій, міжнародних органів;
 • аналітик міжнародної сфери;
 • аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів;
 • референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ;
 • фахівець у галузі реклами;
 • фахівець у галузі піар-технологій;
 • фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою;
 • експерт-консультант із суспільно-політичних питань;
 • фахівець видавничої справи;
 • науковий співробітник-політолог;
 • науковий співробітник-соціолог;
 • перекладач;
 • фахівець у галузі нейролінгвістичного програмування;
 • викладач іноземної мови;
 • перекладач-референт.

Наші випускники можуть працювати у:

 • центральних органах державної влади (міністерства та відомства, Верховна Рада України та її комітети, Адміністрація Президента тощо);
 • місцевих органах державної влади та самоврядування;
 • внутрішньодержавних та закордонних органах зовнішніх відносин (Міністерство закордонних справ, дипломатичні та консульські установи, представництва держави при міжнародних органах та організаціях);
 • державних та корпоративних установах різних сфер життєдіяльності;
 • міжнародних установах та інститутах;
 • засобах масової інформації (державні та комерційні теле- та радіокомпанії);
 • аналітичних центрах;
 • політичних партіях та громадських організаціях;
 • видавництвах і редакціях;
 • закладах освіти та науки.

Навчаючись у нас, студенти набувають таких умінь та навичок:

 • керівництво діяльністю центральних та місцевих органів державної влади;
 • представництво держави у відносинах із іншими державами, міжнародними організаціями та установами;
 • ведення міжнародних переговорів;
 • виведення стратегічних оцінок міжнародних та внутрішньодержавних політичних процесів;
 • забезпечення підготовки прийняття політичних рішень у міжнародних відносинах;
 • підготовка аналітичних документів для державних структур та дипломатичних установ;
 • розробка політики національної та інформаційної безпеки;
 • письмовий переклад текстів;
 • усний, у т.ч. синхронний переклад.

Навчальна діяльність кафедри

Викладачі кафедри журналістики і міжнародних відносин забезпечують навчальний процес з нормативного циклу дисциплін: 

 • Інформаційна політика та безпека
 • Сучасні теорії та тенденції розвитку соціальних комунікацій
 • Зарубіжне журналістикознавство
 • Теорія журналістики
 • Майстер-клас із пресової журналістики
 • Дипломатична робота та багатостороння дипломатія
 • Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в сучасному світі
 • Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
 • Геополітика та геостратегія
 • Міжнародна інформація
 • Міжнародне право
 • Міжнародні економічні відносини
 • Методологія досліджень міжнародних відносин
 • Міжнародні організації у сфері безпеки
 • Міжнародні системи та глобальний розвиток
 • Національна та міжнародна безпека
 • Сучасні конфлікти та їх врегулювання
 • Практикум перекладу першої іноземної мови
 • Проблеми роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення
 • Основні види інтернет-маркетингу
 • Авторське та патентне право в рекламі
 • Бізнес-комунікації
 • Дослідження в PR
 • Екологічна журналістика, реклама, PR
 • Зображальна журналістика
 • Інформаційні війни
 • Підприємництво та бізнес культура
 • Політичні системи світу
 • Практикум з медіаменеджменту
 • Науковий практикум
 • Документознавство та архівознавство
 • Книгознавство та бібліотекознавство
 • Майстер-клас з електронних видань
 • Майстер-клас із книжкових видань
 • Практикум із новітніх редакційно-видавничих технологій
 • Редакторські професії
 • Теорія видавничої справи та редагування
 • Актуальні проблеми соціології ХХІ століття
 • Інформаційна соціологія
 • Соціологія ризику
 • Соціологія соціальних змін
 • Соціологія управління та організації
 • Маркетингові дослідження в соціології
 • Соціологічний моніторинг культурних процесів
 • Соціологія еліт
 • Гендерні дослідження в соціології
 • Електоральна соціологія
 • Соціологія постмодерну
 • Феноменологічна соціологія
 • Актуальні питання перекладознавства
 • Жанрові теорії перекладу
 • Основи синхронного перекладу (усно)
 • Порівняльна типологія української та першої іноземної мови
 • Техніка перекладу першої іноземної мови
 • Техніка перекладу другої іноземної мови

 

У складі кафедри висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, кожен із яких має науковий ступінь доктора чи кандидата наук вчене звання професора чи доцента:


45Безпаленко
Анатолій Мілетійович  завідувач кафедри журналістики і міжнародних відносин, доктор філологічних наук, професор.

Фахівець у галузі мовознавства, психолінгвістики, соціолінгвістики, контрастивної лінгвістики, гештальт-лінгвістики, текстології, іноземних мов (англійської та іспанської), стилістики мови, викладання української та російської мови як іноземної.

Автор 75 праць наукового та навчально-методичного характеру з проблем теорії мови, семіотики, психолінгвістики, порівняльного мовознавства, гештальт-лінгвістики, серед яких: дві монографії «Принцип суміжності у мові. Слово у дзеркалі гештальту». Автор та співавтор шістнадцяти навчальних посібників і розробок, серед яких: «Англійська мова для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей», «Англійська мова. Книга для читання для студентів біологічних та зооветеринарних спеціальностей», «Вступ до мовознавства», «Основи культури публічного виступу», «Посібник абітурієнта з української мови», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Принципи побудови досконалого тексту». А.М. Безпаленко – автор двох науково-художніх книг: «Пояснювальні записки «ушибленного общими вопросами» і «Так сказав Балбесюк», які добре сприйняті українським читачем і на які автор отримав багато схвальних відгуків.

Член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій зі спеціальності «мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Викладає дисципліни: «Порівняльна типологія української та першої іноземної (англійської) мови», «Жанрові теорії перекладу», «Актуальні питання перекладознавства», «Ораторське мистецтво». Володіє англійською та іспанською мовами.

васьківВаськів Микола Степанович  доктор філологічних наук, професор.

(спецальності: 10.01.01 – українська література, 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.03 – літератури слов’янських народів).

Наукові інтереси: теорія роману; історія української літератури 1920-30-х років; мандрівний нарис; українсько-польські літературні зв’язки; літератури тюркських народів; журналістська етика; історія української журналістики; теорія журналістики.

Основні праці: «Український роман 1920-х – початку 1930-х років: ґенерика й архітектоніка: монографія»; «Романні форми в українській літературі 1920-1930-х років: монографія»; «Український еміграційний роман 1930-50-х років: монографія»; «Национальные окраины РСФСР в украинском путевом очерке 1920-30-х годов: От Москвы до самых до окраин: монография»; «Інформаційно-пропагандистський характер програм українського радіо 1930-х років».

Член Національної спілки журналістів України.

Викладає дисципліни: «Теорія журналістики»; «Основи журналістики»; «Теорія і методика журналістської творчості»; «Проблематика ЗМІ».

 

холодХолод Олександр Михайлович  доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

Фахівець із журналістикознавства, соціальних комунікацій, соціального інжинірингу, іміджології, соціо- та психолінгвістики.

Автор 360 публікацій, зокрема: двох підручників («Комунікаційні технології» – гриф МОН України, «Методологія досліджень соціальних комунікацій»), восьми навчальних посібників («Соціальні комунікації: соціо- та психолінгвістичний аналіз» – гриф МОН України, «Основи іміджології», «Основи психології та педагогіки», «Логіка», «Соціологічні аспекти реальності»), восьми курсів лекцій («Теорія та історія соціальних комунікацій», «Основи тележурналістики», «Спічрайтинг», «Основи паблік рилейшнз», «Теорія масової комунікації» та ін.,), шести монографій («ЗМІ та імідж політиків» – у 2-х т., «Інмутація суспільства в гіпермаркет свідомості» – у 3-х т., «Теорія інмутації суспільства», «Гіпермаркет свідомості і мас-медіа» – у 2-х т. та ін.).

Викладає дисципліну: «Сучасні теорії та тенденції розвитку соціальних комунікацій».


tonkihТонких Олексій Григорович 
кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, доцент.

Фахівець з питань міжнародних відносин, міжнародних економіних відносин, зовнішньої політики. Сфера наукових інтересів: міжнародні економічні відносини, зовнішня політика, міжнародна конкурентоспроможність.

Має 39 друкованих праць, у тому числі: 11 наукових статей у фахових виданнях, 3 статті в інших виданнях, 17 тез доповідей у збірниках матеріалів наукових конференцій, 3 навчальних посібники у співавторстві, співавтор 3-х монографій, співавтор 2-х опорних конспектів лекцій, у тому числі: співавтор навчального посібника «Міжнародні фінансові відносини», співавтор монографії «Зовнішньоекономічна стратегія підприємницької діяльності України».

Викладає дисципліни: «Дипломатична робота та багостороння дипломатія», «Аналіз та прогнозування зовнішньої політики», «Історія та теорія міжнародних відносин», «Історія економіки та економічної думки», «Основні види інтернет-маркетингу».

семчинськийСемчинський Костянтин Валерійович  кандидат філософських наук, доцент. До сфери наукових інтересів входять: ненасильницький рух за соціальні зміни, пост-конфліктне примирення і стратегічне миротворення, масова комунікація в світовому політичному процесі, міжнародні відносини і геополітика. Автор 33 праць із проблематики війни і миру, яку досліджує як в теоретичному, так і в практичному вимірах. Серед праць: монографія «Війна і мир у християнстві та ісламі»; навчальні посібники «Політологія», «Соціологія», «Світова політика»; наукові статті «Ненасильницький протест: світова практика і вітчизняний досвід», «Пост-конфліктне примирення і стратегічне миротворення в умовах інформаційного суспільства» тощо. Координатор проекту «Інститут миру» громадсько-політичної організації «Громадянська ініціатива: інститут стратегічного аналізу і прогнозування».

Викладає дисципліни: «Міжнародні системи і глобальний розвиток», «Геополітика і геостратегія», «Методологія досліджень у міжнародних відносинах», «Дослідження у PR», «Практикум з медіа менеджменту».

qweqwТімофєєв Андрій Валерійович кандидат філологічних наук, доцент. Фахівець з питань символіки кольорів в тексті, історії зарубіжної журналістики, зображальної журналістики, реклами. Є автором 40 праць наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі навчальних посібників: «Зображальна журналістика», «Зображальна журналістика : теоретико-практичні аспекти» та монографії «Символіка блакиті в українській літературі 1910-1930-х років». Викладає дисципліни: зарубіжне журналістикознавство, зображальна журналістика, майстер-клас із пресової журналістики.

 

 

 

 

 

горобчукГоробчук Богдан Дмитрович  кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Індустрія культури в сучасних суспільних трансформаціях».

Автор наукових статей: «Індустрія культури як об’єкт соціологічного теоретизування науковців Франкфуртської школи», «Індустрія культури і соціальні трансформації в сучасних посттоталітарних країнах», «Соціокультурна динаміка аудиторії українського телебачення на початку ХХІ століття» та ін., що публікувалися у фахових соціологічних виданнях України.

Серед наукових інтересів – соціологія культури, соціологія комунікацій, інвайронментальна соціологія, соціологія ризиків.

Серед професійних інтересів – PR, GR, мас-медіа. Є активістом Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа ОПОРА», де очолює напрямок інформаційних продуктів у всіх проектах, що стосуються енергетичної, кліматичної та житлово-комунальної сфер.

В колах поціновувачів літератури відомий як сучасний український поет, представник покоління «двотисячників». Автор 5 поетичних збірок, що публікувалися відомими українськими видавництвами «Смолоскип» та «Факт». Остання на сьогодні збірка «Етика любові, естетика смерті» опублікована в 2013 році. Поезія перекладалась англійською, французькою, іспанською, португальською, німецькою, білоруською, російською, польською та литовською мовами та публікувалась у закордонних виданнях.

Викладає дисципліни: «Електоральна соціологія», «Соціологія ризику», «Соціологія соціальних змін», «Інвайроментальна соціологія», «Соціальні проблеми масової культури».

иваниловІванілов Олександр Вікторович – кандидат політичних наук, доцент.

Фахівець з питань проблем модернізації політичних систем сучасності. Є автором 30 праць наукового та навчально-методичного характеру.

Є автором 30 праць наукового та навчально-методичного характеру: «Принцип альтернативності у модернізації політичних систем», «Громадські організації України та державна політика», «Функціональне призначення і засоби впливу на динаміку політичного процесу прикладної політології», «Політичні режими перехідних суспільств: типологічна характеристика», «Розбудова геополітичної моделі українського суспільства», «Альтернативне поле політичної модернізації суспільства: теоретико-методологічний аспект». Основною сферою наукових інтересів єпроблеми розвитку державного управління і місцевого самоврядування, політичної модернізації, політичного прогнозування, історії політичних і правових учень.

Викладає дисципліни: «Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в сучасному світі», «Інформаційна політика і безпека», «Інформаційні війни», «Національна та міжнародна безпека», «Стратегічне планування», «Політичні системи світу», «Проблеми роззброєння та нерозповсюдження зброї масового знищення».

черевань

Черевань Анжеліка Олександрівна – асистент, завідувач навчальної лабораторії.

Напрям наукового дослідження: теорія мережевої комунікації, тролінг у коментарях українських новинних інтернет-ресурсах як засіб ведення інформаційних війн.

Закінчила з відзнакою Київський університет імені Бориса Грінченка, спеціальність: медіа-комунікації, кваліфікація: магістр медіа-комунікацій, журналіст, фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.

Працювала в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Член Національної спілки журналістів.

Викладає дисципліни: «Дослідження в PR», «Зображальна журналістика», «Зарубіжне журналістикознавство».

Окрім основного науково-педагогічного персоналу кафедра запрошує найкращих відомих у своїй галузі вчених та провідних фахівців України.

Адреса кафедри:

01133, м.Київ,

вул. Щорса, 36 (корпус №1), кабінет №914.

E-mail: kaf-knukim_2015@ukr.net

Web: http://knukim.edu.ua/fakultet-magisterskoyi-pidgotovki/

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27