Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

«Креативні технології, підприємництво і менеджмент в організації соціокультурної сфери ХХІ століття»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 Факультет режисури та шоу-бізнесу

 Кафедра шоу-бізнесу

  

І МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 «КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО І МЕНЕДЖМЕНТ

В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ»

 м. Київ, 25 –26 травня 2017 р.

  Мета конференції: стимулювання і розвиток наукової діяльності науково-педагогічних працівників, молодих учених та обдарованих студентів, а також ефективне використання наукового потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення соціокультурної сфери на основі креа-тивних технологій, підприємництва і менеджменту та розвитку нових, прогресивних форм співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками науки у галузі управління соціокультурною сферою.

Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв, вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна.

До участі у конференції запрошуються: українські та зарубіжні вчені, молоді науковці, докторанти, аспіранти, магістранти, викладачі, підприємці, менеджери й спеціалісти-практики соціокультурної сфери.

Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Мова конференції: українська, російська, білоруська, польська, англійська.

Передбачено роботу таких секцій:

  1. Актуальні проблеми соціокультурної

сфери в умовах глобалізації:

теорія і практика

  1. Креативні технології і перспективи

розвитку соціокультурної сфери:

світові тенденції та український досвід

  1. Сучасний менеджмент у формуванні

соціокультурної сфери ХХІ століття

  1. Ринкові відносини, підприємництво та

управління в галузях соціокультурної сфери

  1. Державна підтримка соціокультурної сфери:

ресурси, механізми, інститути

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів):

Для участі в роботі конференції потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету заповнену за зразком заявку і тези доповіді до 23 квітня 2017 року.

Назва файлу повинна містити прізвище та ініціали доповідача із вказівкою для заявки – заявка (наприклад, Іванів В.П., заявка), для тез – тези і номер секції (наприклад, Іванів В.П., тези, 5).

Координати організаційного комітету:

Поштова адреса: Київський національний університет культури і мистецтв,

вул. Є. Коновальця, 36, к. 601,  м. Київ, Україна, 02000.

Телефони:

+380-98-904-53-66;   +380-95-570-31-54   –   Марія Олегівна Проскуріна, кандидат економічних наук

+380-96-522-46-90;   +380-50-738-04-30   –   Юрій В’ячеславович Злобін, кандидат культурології

+380-93-210-55-75   –   Аліна Ігорівна Грушина, методист

 

E-mail: ShB-konf@ukr.net

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях. Проживання і харчування за рахунок учасників.

Участь в міжнародній конференції та публікація тез для учасників конференції безкоштовна.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 Вимоги до змісту: Доповідь повинна відповідати тематичним напрямам конференції та містити результати досліджень, які є новими, обґрунтованими, достовірними й практично значущими.

Вимоги до кількості авторів доповіді: не більше двох.

Обсяг: 2 сторінки.

Оформлення тексту: Поля – 2 см зі всіх сторін. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 12 (УДК, відомості про авторів, анотація, ключові слова – 11; назва доповіді – 14; література – 10). Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзац – 1 см. Орієнтація – книжкова (А4), без нумерації сторінок, без переносів.

Структура тез: 1) УДК – вирівнювання по лівому краю (див. http://teacode.com/online/udc/); 2) прізвище ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання автора, установа (місто, країна) – вирівнювання по правому краю (автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання – вказують посаду: наприклад,  студент, магістрант, аспірант, асистент, викладач і т. п.); 3) через 1 інтервал назва доповіді – по центру, всі літери великі; 4) через 1 інтервал анотація – курсивом, 5 рядків; 5) через 1 інтервал ключові слова – 5 слів; 6) через 1 інтервал текстова частина доповіді, без виділення структурних елементів; 7) через  1 інтервал література – до 5-ти найважливіших наукових джерел, з яких як мінімум 2 джерела – зарубіжні (розміщення джерел за алфавітом: спочатку джерела написані кирилицею, потім – латиницею).

Табличний і графічний матеріал: Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею 12-м шрифтом (наприклад, Табл. 1. Динаміка попиту). Графічний матеріал також потрібно нумерувати і він повинен мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією по центру 12-м шрифтом (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу). Під таблицями та ілюстраціями 10-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі [4] (або власна розробка). Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

Посилання: а) на літературу – необхідно подавати у такому вигляді: [2], або [3, с. 28–30] – якщо йде пряме цитування; б) на таблицю, рисунок – здійснюються у такому вигляді: (табл. 2), (рис. 1).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗ

УДК 334.78:330.342           

ІВАНІВ Володимир Васильович,

доктор економічних наук, професор,

Київський національний університет культури і мистецтв

(м. Київ, Україна)

ЛАНОВА Вікторія Миколаївна,

кандидат культурології, доцент,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

(м. Київ, Україна)

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ

НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

 У доповіді…. текст анотації одним абзацом ….. дуже коротко, конкретно й достатньо для розуміння описуються основні результати дослідження – 5 рядків.

 Ключові слова: інституція, інститут, …, які відображають зміст статті – 5 слів.

 Текст тез …

Література

  1. Кос Д. О., Мех Л. В. Координація управлінських процесів. Бізнес. 2016. № 7. С. 12–16.
  2. Верес І. І., Кім П. В., Басів Д. С. Інститути та інституції: монографія. Київ: Ліра, 2015. 452 с.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

 Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання, посада, назва установи,

в якій працює/навчається учасник, контактний телефон, електронна адреса.

  1. Тема доповіді та номер секції.
  2. Чи плануєте взяти особисту участь у роботі конференції? (Так або ні).
  3. Чи є потреба в бронюванні місця у готелі? (Так або ні).
Контакти