Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Міжнародна науково-практична конференція «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації»

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ІНСТИТУТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. М.В. ПТУХИ

НАН УКРАЇНИ

WYZSA SZKOLA HUMANITAS

log2

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яка відбудеться 10-11 квітня 2014 року.

Мета конференції полягає в теоретичному узагальненні наукових досліджень і розробленні практичних рекомендацій щодо вирішення проблем розвитку та впровадження інновацій у сфері послуг.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • теорія і практика розвитку індустрії гостинності;
 • інноваційний потенціал туризму;
 • перспективи розвитку готельно-ресторанного і туристичного сервісу;
 • соціально-економічні стратегії розвитку сфери послуг.

 Регламент роботи:

10 квітня 2014 року

9.30 – початок реєстрації

10.30 – пленарне засідання

12.30 – перерва

13.00 – пленарне засідання

11 квітня 2014 року

10.30 – секційні засідання

12.30 – перерва

13.00 – заключне засідання

15.00 – екскурсія по Києву

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету igritb@ukr.net чи подати особисто:

– заявку встановленого зразка;

– стаття українською, російською чи англійською мовами (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища, ініціалів учасника конференції та містити у другій частині слово «Стаття» (наприклад: Іванюшко С.М._Стаття);

– відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску в розмірі 80 грн. (назва файлу має бути підписана згідно із прізвищем, ініціалами учасника конференції та містити у другій частині слово «Квитанція» (наприклад:
Іванюшко С. М._Квитанція).

Кошти слід надсилати грошовим переказом через будь-який банк вашого міста за наступними реквізитами:

Одержувач: Мандзяк Оксана Миколаївна, «ПриватБанк», номер рахунку 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, ІПН 3263517826.
Номер картки 5168755369088030.

Призначення платежу: за участь у конференції Інституту готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (обов’язково вказати прізвище).

Останній день розгляду оргкомітетом матеріалів конференції – 25 березня 2014 року.

Вимоги до оформлення наукових статей

Послідовність структурних елементів статті

1.  Шифр  УДК (згідно  з  чинним  Універсальним десятковим класифікатором).

2.  Автор (ім’я та прізвище, півжирним курсивом праворуч).

3.  Назва статті (півжирним накресленням великими літерами по центру).

4. Анотації  до  статті  та ключові слова українською, російською,  англійською мовами. Обсяг: 800–1200 знаків.  Кількість ключових слів: 5–7.

5.  Текст статті (обсяг: 7–12 сторінок):

1) вступ:

 • актуальність,
 • мета,
 • завдання,
 • постановка проблеми та її практичне значення,
 • новизна,
 • аналіз літератури, на якій ґрунтується дослідження;

2) основна частина (виклад матеріалу статті);

3) висновки та перспективи подальших досліджень.

6. Бібліографія, оформлена відповідно до стандартних вимог («Бюлетень ВАК України», № 3, 2008 р.). Перед списком літератури пишеться слово «Література» великими літерами півжирного накреслення. Використані джерела впорядковують за алфавітом.

7.  Відомості про автора статті (на окремій сторінці):

 • прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
 • науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада;
 • домашня адреса, електронна адреса, контактний телефон.

 Вимоги до цитування

1. Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання.

2. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками.

3. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання подають у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номери джерела і сторінки розділяють комою: [1, 35] Для зазначення діапазону сторінок використовують тире без пропусків ліворуч і праворуч від нього: [1, 2–5].

4. При непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), слід давати відповідні посилання на джерела.

5. Якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє в ній окремі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, тире і вказуються ініціали автора статті (спершу – ім’я, а потім прізвище), а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. –А. К.), (підкреслено мною. – А. К.), (розрядка моя. – А. К.).

Вимоги до технічного оформлення статті

1. Стаття набирається в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman. Розмір  шрифту:  основний текст  – 14 пт, анотації, відомості про авторів, підписи до рисунків – 12 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ абзацу – 1,25. Не допускається створення абзаців знаками пробілів.

2. Формат паперу – А4. Усі поля – 20 мм.

3. Сторінки не нумеруються.

4. Текст вирівнюється по ширині.

5. Виділення фрагментів тексту можливе півжирним та курсивним накресленням.

6. Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки.

Статті аспірантів, здобувачів подають з аргументованим відгуком наукового керівника.

P. S. Стаття повинна мати не методичний (методичні рекомендації), а дослідницький, аналітичний характер!

Приклади оформлення анотацій

У статті досліджено культуру києво-печерської книжності в домонгольський період. Проаналізовано діяльність ігумена Феодосія Печерського, який започаткував і підтримував традицію читання та культ книги в Києво-Печерському монастирі.

Ключові слова: Києво-Печерський монастир, Києво-Печерський патерик, літопис, Євангеліє, Апостол, Псалтир, рукописна книга.

В статье исследовано культуру киево-печерской книжности в домонгольский период. Проанализировано деятельность игумена Феодосия Печерского, который основал и поддерживал традицию чтения и культ книги в Киево-Печерском монастыре.

Ключевые слова: Киево-Печерский монастирь, Киево-Печерский патерик,  летопись, Евангелие, Апостол, Псалтирь, рукописная книга.

It is researched the significance of books in the lives and daily activity of the Kyiv Pechersk Monastery monks of the pre-Mongolian period.

Key words: Kyiv Caves Monastery, Kyiv Pechersk Patericon,  chronicle, Gospel, Apostle, Psalter, manuscript book.

Приклади оформлення літератури

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим–2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін,  А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим  доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

2. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / I. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2. – С. 13–20.

3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

4. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. –  К. : Нац.  б-ка  України   ім.  В. І. Вернадського,   2007.    –  (Джерела  з  історії  науки в Україні). 

Адреса і контакти оргкомітету

 Україна, 01601, Київ, вул. Щорса, 36, Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (каб. 206).

Телефон для довідок: (044) 285-21-38.

Контактна особа: Ісаєнко Маргарита Миколаївна

E-mail: igritb@ukr.net

Web-сайт: igritb.knukim.edu.ua

 

Заявку на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» можна завантажити тут. 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року