Телефони для абітурієнтів: (044) 285-44-03, 285-43-86

Аспірантура

Ольга Степанівна Бойко – завідувач відділу аспірантури і докторантури, кандидат мистецтвознавства, професор.

У 2001 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв з відзнакою. Із 2003 року почала працювати у КНУКіМ на кафедрі хореографічного мистецтва. Кандидат мистецтвознавства з 2008 року, дисертацію захистила за спеціальністю «Теорія та історія культури». Вчене звання доцента кафедри сучасної хореографії присвоєно у 2012 році. З 2018 року була заступником декана з навчально-виховної роботи факультету хореографічного мистецтва. У 2021 році отримала вчене звання професора.

Є автором публікацій в наукових фахових виданнях та виданнях, що індексуються в наукометричних базах (Scopus, WoS). У 2015 р. вийшла друком монографія «Художній образ в українському народно-сценічному танці». Співавтор навчального посібника «Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення» (2021 р.). Викладає дисципліни: «Основи народної хореографії та пластика», «Основи сучасної хореографії та пластика» та «Методика виконання народно-сценічного танцю».

Напрямки наукових інтересів: народний танець в системі національної культури, методологія та методи дослідження проблем української танцювальної культури, питання сучасної хореографії та хореографічної освіти в Україні.

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ОСІБ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СТУПЕНЕМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У 2021 РОЦІ

Аспірантура КНУКіМ здійснює набір за такими спеціальностями:

022 Дизайн

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

034 Культурологія

051 Економіка

 

Підготовка в аспірантурі КНУКіМ відбувається:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук)

 

Термін навчання4 роки.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії у 2021 році

Початок прийому заяв та документів

26 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 13 вересня 2021 року
Терміни проведення вступних випробувань 14 вересня – 05 жовтня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 8 жовтня 2021 року

Терміни зарахування вступників

15 жовтня 2021 року

 

До аспірантури приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (допуск до вступних іспитів);
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оригінал, копія);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);
 • медичну довідку за формою 086-0 (оригінал).
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • засвідчену копію трудової книжки з місця роботи;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності). При наявності даного сертифікату вступник звільняється від складання іспиту з іноземної мови;

Заява про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами подається особисто вступником в паперовій формі у відділ аспірантури і докторантури (вул. Є. Коновальця, 36, каб. 906 ) щодня, крім суботи та неділі, з 9-00 до 17-00.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією КНУКіМ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Абітурієнти складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі програм вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації. Іспити проводяться у вигляді тестування.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду реферату з урахуванням письмового висновку рецензента. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

 

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • склали всі або декілька кандидатських іспитів;
 • мають вищий бал з вступного іспиту із спеціальності;
 • мають наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, а також у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

Реферат зі спеціальності подається разом з документами

Реферат повинен являти собою самостійне дослідження і включати:

 1. обґрунтування вибору теми та її актуальність;

 2. аналіз літератури з обраної теми;

 3. виклад суті питання;

 4. теоретичне узагальнення і науково обґрунтовані висновки та рекомендації;

 5. список використаної літератури;

 6. текст реферату подається в роздрукованому (1 примірник) та електронному варіантах (Times New Roman, шрифт – 14, поля – 2х2х2х2, міжрядковий інтервал – 1,5);

 7. обсяг реферату – не менше 25 сторінок.

 

Програми вступних іспитів:

 

Нормативні документи з питань організації освітнього процесу Аспірантура

 1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
 2. Правила прийому до аспірантури

 

Положення Аспірантури

 1. Положення про відділ аспірантури і докторантури
 2. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії та доктора наук
 3. Порядок призначення наукових керівників та консультантів здобувачам вищої освіти рівня доктора філософії та доктора наук
 4. Положення про порядок обрання та вивчення аспірантами дисциплін за вибором
 5. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 6. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти рівнів доктора філософії та доктора наук
 7. Положення про порядок формування індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії
 8. Порядок звітування осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії та доктора наук про виконання індивідуального плану наукової роботи
 9. Наскрізна програма практики для здобувачів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії»
 10. Положення про педагогічну практику аспірантів
 11. Положення про Раду молодих вчених

 

034 Культурологія

Відеоогляд матеріально-технічної бази забезпечення освітньої діяльності аспірантів, що навчаються за спеціальністю 034 Культурологія

 

Силабуси 034 Культурологія

 1. Силабус Iноземна мова для академічних цілей
 2. Силабус Аксiологiя українського фольклору
 3. Силабус Актуальнi проблеми сучасної культурологiї
 4. Силабус Візуальні дослідження та креативні практики
 5. Силабус Візуальні й інтерактивні мистецтва
 6. Силабус ІT технології в практиці наукових досліджень
 7. Силабус Історіографічні рефлексії у світовій та вітчизняній культурі
 8. Силабус Комунікативна культура
 9. Силабус Культурні індустрії
 10. Силабус Культурні цінності і культурна спадщина
 11. Силабус Культурно-інформаційна політика та культурні стратегії
 12. Силабус Семіотика культури
 13. Силабус Соціальна та культурна антропологія
 14. Силабус Сучасне мистецтво та новітні арт-технології
 15. Силабус Сучасні методики викладання у вищій школі
 16. Силабус Теорія культури
 17. Силабус УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 18. Силабус Фiлософiя науки і методологія наукових досліджень
 19. Силабус Тренiнг з особистого розвитку
 20. Робоча програма навчальної дисципліни Настановча сесiя
 21. Силабус 2к.Педагогічна практика
 22. Силабус 3к.Педагогічна практика

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Програма онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 17-19 березня 2021 року з ОНП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Відеоогляд матеріально-технічної бази забезпечення освітньої діяльності аспірантів, що навчаються за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Силабуси 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 1. Силабус 2к. Педагогічна практика
 2. Силабус 3к. Педагогічна практика
 3. Силабус Iноземна мова для академiчних цiлей
 4. Силабус IТ в практицi наукових дослiджень
 5. Силабус Інноваційні технології науково-педагогічної діяльності (за професійним спрямуванням)
 6. Силабус Інформаційна культура
 7. Силабус Настановча сесiя
 8. Силабус Проєктна i грантова дiяльнiсть
 9. Силабус Риторика та технологiї наукової презентацiї
 10. Силабус Сучаснi концепцiї в iнформацiйнiй бiблiотечнiй та архiвнiй галузі
 11. Силабус Теорiя iнформацiйної дiяльностi
 12. Силабус Тренiнг з особистого розвитку
 13. Силабус Управлiння даними дослiджень i публiкацiйний дизайн наукової дiяльностi
 14. Силабус Фiлософiя науки i методологiя наукових досліджень

 

022 Дизайн

 

Силабуси 022 Дизайн

 1. Силабус Настановча сесiя
 2. Силабус Тренінг з особистого розвитку
 3. Силабус Педагогічна практика 2 к Дизайн
 4. Силабус Педагогічна практика 3 к Дизайн
 5. Силабус Філософія науки і методологія наукових досліджень
 6. Силабус Іноземна мова для академічних цілей
 7. Силабус ІT в практиці наукових досліджень
 8. Силабус Методика науково-дослідної роботи з мистецтвознавства та дизайну
 9. Силабус Понятійний апарат у  мистецтві та дизайні
 10. Силабус Теоретичні та практичні засади формування сучасних об’єктів дизайну
 11. Силабус Формати і технології наукової презентації
 12. Силабус PR та ділові комунікації в дизайні
 13. Силабус Сучасне мистецтво та новітні арт-технології
 14. Силабус Культурні цінності та культурна спадщина
 15. Силабус Семіотика культури
 16. Силабус Культурна політика: наукові засади формування та впровадження
 17. Силабус Візуальні й інтерактивні мистецтва
 18. Силабус Проєктне та евристичне в художній культурі
 19. Силабус Теорія та практика дизайну друкованих видань
Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.