Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Аспірантура

Людмила Павлівна Бойко – начальник відділу аспірантури і докторантури, професор, кандидат педагогічних наук.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ОСІБ, ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СТУПЕНЕМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У 2017 РОЦІ

Аспірантура КНУКіМ здійснює набір за такими спеціальностями:

 

022 Дизайн

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

034 Культурологія

051 Економіка

 

Підготовка в аспірантурі КНУКіМ здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук)

Термін навчання4 роки.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури, проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії у 2017 році

Початок прийому заяв та документів

02 жовтня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

27 жовтня 2017 року
Терміни проведення вступних випробувань 01 листопада – 30 листопада 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 15 грудня 2017 року
Терміни зарахування вступників до 30 грудня 2017 року

 

До аспірантури приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (допуск до вступних іспитів);
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оригінал, копія);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);
 • медичну довідку за формою 086-0 (оригінал).
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • засвідчену копію трудової книжки з місця роботи ;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності). При наявності даного сертифікату вступник звільняється від складання іспиту з іноземної мови;

 

Заява про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами подається особисто вступником в паперовій формі у відділ аспірантури і докторантури (вул. Є. Коновальця, 36, каб. 906 ) щодня, крім суботи та неділі, з 9-00 до 17-00.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією КНУКІМ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Абітурієнти складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови в обсязі програм вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації. Іспити проводяться у вигляді тестування з 1  по 30 листопада поточного року.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду реферату з урахуванням письмового висновку рецензента. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

 

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • склали всі або декілька кандидатських іспитів;
 • мають вищий бал з вступного іспиту із спеціальності;
 • мають наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, а також у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of
Шаблони документів (MS Word):

 ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

Реферат зі спеціальності подається разом з документами.

 Реферат повинен являти собою самостійне дослідження і включати:

а) обґрунтування вибору теми та її актуальність;

б) аналіз літератури з обраної теми;

в) виклад суті питання;

г) теоретичне узагальнення і науково обґрунтовані висновки та рекомендації;

д) список використаної літератури;

е) текст реферату подається в роздрукованому (1 примірник) та електронному варіантах (Times New Roman, шрифт – 14, поля – 2х2х2х2, міжрядковий інтервал – 1,5);

є)   обсяг реферату до 25 сторінок.

 

Контакти