Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Аспірантура/Докторантура

Ольга Степанівна Бойко – завідувач відділу аспірантури і докторантури, кандидат мистецтвознавства, професор.  Тел.: +38 (095) 737 17 70

У 2001 році закінчила Київський національний університет культури і мистецтв з відзнакою. Із 2003 року почала працювати у КНУКіМ на кафедрі хореографічного мистецтва. Кандидат мистецтвознавства з 2008 року, дисертацію захистила за спеціальністю «Теорія та історія культури». Вчене звання доцента кафедри сучасної хореографії присвоєно у 2012 році. З 2018 року була заступником декана з навчально-виховної роботи факультету хореографічного мистецтва. У 2021 році отримала вчене звання професора.

Є автором публікацій в наукових фахових виданнях та виданнях, що індексуються в наукометричних базах (Scopus, WoS). У 2015 р. вийшла друком монографія «Художній образ в українському народно-сценічному танці». Співавтор навчального посібника «Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення» (2021 р.). Викладає дисципліни: «Основи народної хореографії та пластика», «Основи сучасної хореографії та пластика» та «Методика виконання народно-сценічного танцю».

Напрямки наукових інтересів: народний танець в системі національної культури, методологія та методи дослідження проблем української танцювальної культури, питання сучасної хореографії та хореографічної освіти в Україні.

 

Контакти:

Лисинюк Марина Віталіївна  – декан факультету післядипломної освіти, доктор філософії, доцент.
тел. +38 (098) 341 49 30

Бондар Марія Андріївна – методист вищої категорії відділу аспірантури і докторантури
тел. +38 (093) 668 57 87

Зотова Вікторія Анатоліївна – методист вищої категорії відділу аспірантури і докторантури
тел. +38 (098) 912 66 35

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури : aspirantura-knukim@ukr.net

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ОСІБ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СТУПЕНЕМ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У 2022 РОЦІ

Аспірантура КНУКіМ здійснює набір за такими спеціальностями:

022 Дизайн

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

034 Культурологія

 

Підготовка в аспірантурі КНУКіМ відбувається:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук)

 

Термін навчання4 роки.

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії у 2022 році

Початок прийому заяв та документів

18 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв та документів 09 серпня 2022 року
Терміни проведення вступних випробувань 10 серпня – 23 серпня 2022 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 26 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

30 серпня 2022 року

 

До аспірантури приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

 

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора
 • наукова доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності (допуск до вступних іспитів);
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оригінал, копія);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);
 • медичну довідку за формою 086-0 (оригінал).
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • засвідчену копію трудової книжки з місця роботи;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності). При наявності даного сертифікату вступник звільняється від складання іспиту з іноземної мови;

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією КНУКіМ або в установленому законодавством порядку.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заява про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами подається особисто вступником в паперовій формі у відділ аспірантури і докторантури (вул. Є. Коновальця, 36, каб. 906 ) або онлайн за електронною адресою: aspirantura-knukim@ukr.net щодня.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу аспірантури КНУКІМ.

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

В разі дистанційної подачі документів вступник завіряє копії таких документів нотаріально та присилає їх скан-копії на електронну пошту аспірантури.

– Паспорт або документ, що засвідчує особу. 

– Диплом та додаток до нього.

– Реєстраційний номер облікової карти  платника податків.

– Військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних.

Абітурієнти складають вступні іспити зі спеціальності та іноземної мови в обсязі програм вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації. Іспити проводяться у вигляді тестування.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією за результатами розгляду реферату з урахуванням письмового висновку рецензента. Якщо поданий реферат не дає підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

 

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • склали всі або декілька кандидатських іспитів;
 • мають вищий бал з вступного іспиту із спеціальності;
 • мають наукові публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, а також у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science

Реферат зі спеціальності подається разом з документами

Реферат повинен являти собою самостійне дослідження і включати:

 • обґрунтування вибору теми та її актуальність;

 • аналіз літератури з обраної теми;

 • виклад суті питання;

 • теоретичне узагальнення і науково обґрунтовані висновки та рекомендації;

 • список використаної літератури;

 • текст реферату подається в роздрукованому (1 примірник) та електронному варіантах (Times New Roman, шрифт – 14, поля – 2х2х2х2, міжрядковий інтервал – 1,5);

 • обсяг реферату – не менше 25 сторінок.

 

Програми вступних іспитів:

 

Розклад консультацій та вступних випробувань для вступників на 3-ій освітньо-науковий ступінь доктора філософії

 

Нормативні документи з питань організації освітнього процесу Аспірантура

 1. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
 2. Правила прийому до аспірантури

 

Положення Аспірантури

 1. Положення про відділ аспірантури і докторантури
 2. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти рівня доктора філософії та доктора наук
 3. Порядок призначення наукових керівників та консультантів здобувачам вищої освіти рівня доктора філософії та доктора наук
 4. Положення про порядок обрання та вивчення аспірантами дисциплін за вибором
 5. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
 6. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти рівнів доктора філософії та доктора наук
 7. Положення про порядок формування індивідуального плану виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії
 8. Порядок звітування осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії та доктора наук про виконання індивідуального плану наукової роботи
 9. Наскрізна програма практики для здобувачів освітньо-наукового рівня «Доктор філософії»
 10. Положення про педагогічну практику аспірантів
 11. Положення про Раду молодих вчених

 

034 Культурологія

Відеоогляд матеріально-технічної бази забезпечення освітньої діяльності аспірантів, що навчаються за спеціальністю 034 Культурологія

 

Силабуси 034 Культурологія

 1. Силабус Iноземна мова для академічних цілей
 2. Силабус Аксiологiя українського фольклору
 3. Силабус Актуальнi проблеми сучасної культурологiї
 4. Силабус Візуальні дослідження та креативні практики
 5. Силабус Візуальні й інтерактивні мистецтва
 6. Силабус ІT технології в практиці наукових досліджень
 7. Силабус Історіографічні рефлексії у світовій та вітчизняній культурі
 8. Силабус Комунікативна культура
 9. Силабус Культурні індустрії
 10. Силабус Культурні цінності і культурна спадщина
 11. Силабус Культурно-інформаційна політика та культурні стратегії
 12. Силабус Семіотика культури
 13. Силабус Соціальна та культурна антропологія
 14. Силабус Сучасне мистецтво та новітні арт-технології
 15. Силабус Сучасні методики викладання у вищій школі
 16. Силабус Теорія культури
 17. Силабус УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ ТА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
 18. Силабус Фiлософiя науки і методологія наукових досліджень
 19. Силабус Тренiнг з особистого розвитку
 20. Робоча програма навчальної дисципліни Настановча сесiя
 21. Силабус 2к.Педагогічна практика
 22. Силабус 3к.Педагогічна практика

 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Програма онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 17-19 березня 2021 року з ОНП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Відеоогляд матеріально-технічної бази забезпечення освітньої діяльності аспірантів, що навчаються за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Силабуси 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 1. Силабус 2к. Педагогічна практика
 2. Силабус 3к. Педагогічна практика
 3. Силабус Iноземна мова для академiчних цiлей
 4. Силабус IТ в практицi наукових дослiджень
 5. Силабус Інноваційні технології науково-педагогічної діяльності (за професійним спрямуванням)
 6. Силабус Інформаційна культура
 7. Силабус Настановча сесiя
 8. Силабус Проєктна i грантова дiяльнiсть
 9. Силабус Риторика та технологiї наукової презентацiї
 10. Силабус Сучаснi концепцiї в iнформацiйнiй бiблiотечнiй та архiвнiй галузі
 11. Силабус Теорiя iнформацiйної дiяльностi
 12. Силабус Тренiнг з особистого розвитку
 13. Силабус Управлiння даними дослiджень i публiкацiйний дизайн наукової дiяльностi
 14. Силабус Фiлософiя науки i методологiя наукових досліджень

 

022 Дизайн

 

Силабуси 022 Дизайн

 1. Силабус Настановча сесiя
 2. Силабус Тренінг з особистого розвитку
 3. Силабус Педагогічна практика 2 к Дизайн
 4. Силабус Педагогічна практика 3 к Дизайн
 5. Силабус Філософія науки і методологія наукових досліджень
 6. Силабус Іноземна мова для академічних цілей
 7. Силабус ІT в практиці наукових досліджень
 8. Силабус Методика науково-дослідної роботи з мистецтвознавства та дизайну
 9. Силабус Понятійний апарат у  мистецтві та дизайні
 10. Силабус Теоретичні та практичні засади формування сучасних об’єктів дизайну
 11. Силабус Формати і технології наукової презентації
 12. Силабус PR та ділові комунікації в дизайні
 13. Силабус Сучасне мистецтво та новітні арт-технології
 14. Силабус Культурні цінності та культурна спадщина
 15. Силабус Семіотика культури
 16. Силабус Культурна політика: наукові засади формування та впровадження
 17. Силабус Візуальні й інтерактивні мистецтва
 18. Силабус Проєктне та евристичне в художній культурі
 19. Силабус Теорія та практика дизайну друкованих видань

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ОСІБ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СТУПЕНЕМ ДОКТОРА НАУК У 2022 РОЦІ

 

Докторантура КНУКіМ здійснює набір за такими галузями знань та спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія

 

Підготовка в докторантурі КНУКіМ відбувається:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;

 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

 

Термін навчання – 2 роки.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці, зокрема не менше 10 публікацій, з обраної спеціальності (публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі вищого навчального закладу розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

 

Етапи вступної кампанії у 2022 році

Початок прийому заяв та документів

18 липня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

09 серпня 2022 року

Терміни зарахування вступників

30 серпня 2022 року

 

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури Київського національного університету культури і мистецтв:

 • заява в паперовій формі;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оригінал, копія);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень(оригінал, копія);
 • диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) – оригінал, копія;
 • атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності) – оригінал, копія;
 • медична довідка за формою 086/0 (оригінал).
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • засвідчена копія трудової книжки з місця роботи;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, із визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • розгорнутий план дисертації, обґрунтування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією КНУКіМ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заява про прийом до докторантури з усіма зазначеними вище документами подається особисто вступником в паперовій формі у відділ аспірантури і докторантури (вул. Є. Коновальця, 36, каб. 906 ) або онлайн за електронною адесосою: aspirantura-knukim@ukr.net щодня.

Подання оригіналів необхідних документів для зарахування може здійснюватися крім особистого подання, шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу аспірантури КНУКІМ.

Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті.

В разі дистанційної подачі документів вступник завіряє копії таких документів нотаріально та присилає їх скан-копії на електронну пошту аспірантури.
– Паспорт або документ, що засвідчує особу.
– Диплом та додаток до нього.
– Реєстраційний номер облікової карти  платника податків.
– Військово-обліковий документ – для військовозобов’язаних.

Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника вищого навчального закладу.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року