Аспірантура

Людмила Павлівна Бойко – начальник відділу аспірантури та докторантури, професор, кандидат педагогічних наук.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СТУПЕНЕМ

 ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

 

До аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв здійснюється набір за такими спеціальностями :

022 Дизайн 

Вступний іспит з іноземної мови (програма іспиту)
Вступний іспит з філософії (програма іспиту)
Вступний іспит з фаху (програма іспиту)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Вступний іспит з іноземної мови (програма іспиту)
Вступний іспит з філософії (програма іспиту)
Вступний іспит з фаху (програма іспиту)

034 Культурологія 

Вступний іспит з іноземної мови (програма іспиту)
Вступний іспит з філософії (програма іспиту)
Вступний іспит з фаху (програма іспиту)

051 Економіка

Вступний іспит з іноземної мови (програма іспиту)
Вступний іспит з філософії (програма іспиту)
Вступний іспит з фаху (програма іспиту)

Розклад1

 Підготовка в аспірантурі та докторантурі Київського національного університету культури і мистецтв здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;
 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук)

Етапи вступної компанії

Початок прийому заяв та документів

03 жовтня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 жовтня 2016 року

Терміни проведення вступних випробувань

01 листопада – 30 листопада 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

15 грудня 2016 року

Терміни зарахування вступників

до 31 грудня 2016 року

 

 

 

 

Вступники для здобуття ступеня доктора філософії подають заяву в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто (ОРИГІНАЛИ):

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

медичну довідку за формою 086-0 (оригінал).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • · копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • · копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • · копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • · дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • · особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • · засвідчену копію трудової книжки з місця роботи (для осіб, які вступають до аспірантури без відриву від виробництва);
 • · медичну довідку за формою № 086-о;
 • · рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • · посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • · направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури;
 • · список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • · наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності;
 • · міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).

Шаблони документів (MS Word):

ВИМОГИ ДО РЕФЕРАТУ

Реферат зі спеціальності подається разом з документами.

Реферат повинен являти собою самостійне дослідження і включати:
а)   обґрунтування вибору теми та її актуальність;
б)   аналіз літератури з обраної теми;
в)   виклад суті питання;
г)   теоретичне узагальнення і науково обґрунтовані висновки та рекомендації;
д)   список використаної літератури;
е)   текст реферату подається в роздрукованому (1 примірник) та електронному варіантах (Times New Roman, шрифт 14, поля 2х2х2х2, міжрядковий інтервал 1,5);
є)   обсяг реферату до 25 сторінок.

 

Адреса: вул. Щорса, 36, каб. 906,
тел.: (044) 529–97–43
e-mail: aspirantura-knukim@ukr.net

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27