Докторантура

Людмила Павлівна Бойко – начальник відділу аспірантури та докторантури, професор, кандидат педагогічних наук.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СТУПЕНЕМ

 

ДОКТОРА НАУК

 

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці, зокрема не менше 10 публікацій, з обраної спеціальності (публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі вищого навчального закладу розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

 

Прийом заяв та документів розпочинається 03 жовтня 2016 року.

Прийом заяв та документів закінчується 25 жовтня 2016 року.

Зарахування вступників до 31 грудня 2016 року.

 

                   Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури Київського національного університету культури і мистецтв:

 

 • ·заява в паперовій формі;
 • ·копія документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • ·копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток до нього;
 • ·копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
 • ·копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • ·дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • ·особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • ·медична довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • ·копія трудової книжки;
 • ·копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • ·список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • ·розгорнутий план дисертації, обґрунтування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • ·письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

 

Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника вищого навчального закладу.

Адреса: вул. Щорса, 36, каб. 906,
тел.: (044) 529 97 43
e-mail: aspirantura-knukim@ukr.net

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27