Телефони для абітурієнтів: (044) 285-44-03, 285-43-86

Докторантура

Людмила Павлівна Бойко – начальник відділу аспірантури і докторантури, професор, кандидат педагогічних наук.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ОСІБ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СТУПЕНЕМ ДОКТОРА НАУК У 2021 РОЦІ

 

Докторантура КНУКіМ здійснює набір за такими галузями знань та спеціальностями:

Галузь знань Спеціальність
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
03 Гуманітарні науки 034 Культурологія

 

Підготовка в докторантурі КНУКіМ відбувається:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;

 • за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, що отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

 

Термін навчання – 2 роки.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці, зокрема не менше 10 публікацій, з обраної спеціальності (публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі вищого навчального закладу розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради університету.

 

Етапи вступної кампанії у 2021 році

Початок прийому заяв та документів

26 серпня 2021 року

Закінчення прийому заяв та документів

13 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників

15 жовтня 2021 року

 

Перелік документів, необхідних для вступу до докторантури Київського національного університету культури і мистецтв:

 • заява в паперовій формі;
 • документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (оригінал, копія);
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень(оригінал, копія);
 • диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) – оригінал, копія;
 • атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності) – оригінал, копія;
 • медична довідка за формою 086/0 (оригінал).
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;
 • засвідчена копія трудової книжки з місця роботи;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, із визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • розгорнутий план дисертації, обґрунтування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук;
 • письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником університету, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

 

Заява про прийом до докторантури з усіма зазначеними вище документами подається особисто вступником в паперовій формі у відділ аспірантури і докторантури (вул. Є. Коновальця, 36, каб. 906 ) щодня, крім суботи та неділі, з 9-00 до 17-00.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією КНУКіМ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вчена рада університету в місячний строк розглядає висновки кафедри щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних працівників університету із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника вищого навчального закладу.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.