Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Нормативні документи з питань організації освітнього процесу

 1. Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 2. Закон України «Про вищу освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 4. Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896 «Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF
 11. Наказ Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96
 12. Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12
 13. Наказ Міністерства освіти України від 10.2013 № 1474 «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2245-13
 14. Наказ Міністерства освіти України від 04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
 15. Наказ Міністерства освіти України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0132-15
 16. Наказ Міністерства освіти України від 07.02.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» – це зміни до 882 постанови https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» https://zakon.rada.gov.ua/laws/find/a

 

Нормативні документи з питань організації освітнього процесу університету

  1. Статут КНУКіМ
  2. Стратегія розвитку КНУКіМ на 2018-2022 рр.
  3. Положення про організацію освітнього процесу
  4. Положення про систему забезпечення якості освіти
  5. Положення про студентське самоврядування
  6. Положення про порядок проведення конкурсного відбору вакантних посад
  7. Положення про запобігання академічного плагіату
  8. Положення про розробку силабусів
  9. Положення про підвищення кваліфікації та стажування за фахом педагогічних,  науково-педагогічних працівників
  10. Положення про академічну доброчесність
  11. Положення про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
  12. Положення про організацію онлайн-дистанційних технологій навчання
  13. Положення про відділ охорони праці та техніки безпеки
  14. Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у КНУКіМ
  15. Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників
  16. Кодекс академічної доброчесності Київського національного університету культури і мистецтв
  17. Наказ про створення комісії з питань академічної доброчесності
  18. Баланс на 1 січня 2018 року
  19. Баланс на 1 січня 2019 року
  20. Баланс на 1 січня 2020 року

  Наказ МОН України №392- К “Про оголошення конкурсу на заміщення посади президента державної установи “Київський національний університет культури і мистецтв“
  Наказ про організацію та проведення виборів президента Університету
  Наказ про введення в дію Положень щодо організації та проведення виборів президента Університету

Контакти