Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

“Виконавська майстерність музикантів інструменталістів: історія, теорія та методика формування”

Інститут мистецтв спільно з Інститутом кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв 18-20 квітня 2012 року проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему: “Виконавська майстерність музикантів інструменталістів: історія, теорія та методика формування”.

Наукові напрямки роботи конференції:

 • розвиток музичних інструментів від архаїки до сучасності;
 • історія музично-інструментального виконавства;
 • теорія та методика формування виконавської майстерності музикантів-інструменталістів;
 • трансформаційні процеси в сучасній аудіовізуальній музичній культурі.

Форми участі в конференції:

 • виступ з доповіддю та публікацією тез;
 • виступ з доповіддю та публікацією тез і статті у фахових виданнях з мистецтвознавства, культурології та педагогіки.

Умови участі в конференції:

 • наявність заявки (див. додаток 1);
 • наявність тез доповіді для публікації;
 • наявність тексту статті для публікації (за бажанням);
 • оплата публікації з розрахунку 25 грн. за 1 сторінку коректорського варіанту та обов’язкової пересилки авторського екземпляру (15 грн.).

Робоча мова конференції – українська.

Матеріали конференції слід надсилати лише електронною поштою до 01.04.2012 р. на адресу D.Yunik@yandex.ua окремими файлами у двох форматах – doc та pdf:

 1. прізвище – заявка;
 2. прізвище – текст статті;
 3. прізвище – сканована рецензія (для осіб без наукового ступеня);
 4. прізвище – сканована квитанція грошового переказу з вписаним від руки прізвищем автора.

Проїзд, харчування, проживання за власний рахунок.

Обов’язкові вимоги до оформлення матеріалів публікації.

 1. Наукові тези (див. додаток 2) повинні вміщувати: відомості про автора, тему, тезовий виклад основного матеріалу, висновки, список літературних джерел. Загальний обсяг – 2-3 повні сторінки.
 2. Структура наукової статті окрім відомостей про автора та формулювання теми повинна вміщувати елементи, висвітлені у додатках 3 і 4. Загальний обсяг – від 7 до 14 сторінок.
 3. Стаття оформляється відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 року “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”. При написанні статті необхідно: посилання на літературні джерела позначати в квадратних дужках, наприклад [2, 55; 7, 155-157]; використовувати верхні лапки “…”, одинарний апостроф (’), тире (–); таблиці та рисунки подавати з назвами і пов’язувати їх з текстом та групувати у відповідному масштабі; при посиланнях на інших авторів ставити ініціали перед прізвищами, без пробілу, а між словами – не більше 1 пробілу.
 4. За відсутності наукового ступеня в авторів тез доповіді та статті додається рецензія-рекомендація фахівця з науковим ступенем, завірена печаткою за місцем роботи рецензента.

Редколегія залишає за собою право редагувати подані матеріали чи відхилювати їх у разі невідповідності вимогам.

Кошти надсилаються на рахунок Приватбанку 6762466730335427 (Юник Д. Г.).

Додаток 1

Форма заявки на участь у конференції

 1. ПІБ
 2. Науковий ступінь та вчене звання
 3. Місце роботи (повна назва установи та підрозділу, без скорочень і абревіатур)
 4. Форма участі у конференції (виступ з доповіддю і публікацією тез та статті або лише тез)
 5. Тема доповіді (для програми конференції)
 6. Публікація статті у збірнику з (мистецтвознавства, культурології, педагогіки)
 7. Адреса для пересилки збірника
 8. Контактні телефони
 9. Дата

Додаток 2

(зразок та вимоги до оформлення тез)

Костенко А. І.
доктор мистецтвознавства, професор

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИКАНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ

Тезовий виклад основного матеріалу.

Висновки.

Література (до 10 джерел з оформленням відповідно до вимог ВАКу).

Формат А-4, шрифт Times New Roman; кегль 14; одинарний інтервал; поля: праве, верхнє, нижнє – 20  мм, ліве – 30 мм; абзац – 1,25 мм.

Додаток 3

(зразок та вимоги до оформлення статті у збірники з мистецтвознавства чи культурології)

Костенко А. І.
доктор мистецтвознавства, професор

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИКАНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ

На початку статті подаються анотації українською, російською та англійською мовами (комп’ютерний переклад недопустимий) та ключові слова. Текст статті повинен мати наступну структуру (без зазначення кожного компонента): постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення зазначеної проблеми, і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання цілей статті, постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту­ванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі; література (до 10 джерел з оформленням відповідно до вимог ВАКу).

Формат А-4, шрифт Times New Roman; кегль 14; інтервал 1,5; поля: праве, верхнє, нижнє та ліве – 20 мм; абзац – 1,25 мм.

Додаток 4

(зразок та вимоги оформлення статті у збірники з педагогіки)

УДК78.071.2:159.922:37
Костенко А. І.
доктор мистецтвознавства, професор

САМОРЕГУЛЯЦІЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗИКАНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ

На початку статті подаються анотації українською, російською та англійською мовами (комп’ютерний переклад недопустимий) та ключові слова. Стаття повинна мати структуру, зазначену в додатку 3, але з обов’язковим написанням та виділенням напівжирним шрифтом кожного компонента.

Довідки за телефоном: (044) 529-93-11 – кафедра інструментальної музики КНУКіМ.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року