Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Нормативні документи

 1. Закон України «Про освіту» 
 2. Закон України «Про вищу освіту» 
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
 4. Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. N 896 «Про Державну національну програму “Освіта” (“Україна XXI століття”» 
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» 
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»
 11. Наказ Міністерства освіти України від 15.07.96 № 245«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» 
 12. Наказ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України від 10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» 
 13. Наказ Міністерства освіти України від 10.2013 № 1474 «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» 
 14. Наказ Міністерства освіти України від 04.2013 № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання»
 15. Наказ Міністерства освіти України від 26.01.2015 № 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік»
 16. Наказ Міністерства освіти України від 07.02.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального забезпечення» 
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» 
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» 
 20. Статут (інші установчі документи)
 21. Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу
 22. Кошторис закладу вищої освіти та всі зміни до нього
 23. Звіт про використання та надходження коштів
 24. Інформацію щодо проведення тендерних процедур
 25. Штатний розпис
 26. Ліцензія на провадження освітньої діяльності
 27. Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію (за наявності)
 28. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 29. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 30. Самоаналіз виконання національним закладом вищої освіти критеріїв надання та підтвердження статусу національного
 31. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Контакти