Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Положення про проведення практики

658-945

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про проведення практики студентів Київського національного університету культури і мистецтв розроблене на основі “Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, затвердженого наказом МО України № 93 від 8.04.1993р., наказу Міністра освіти України № 351 від 20.12.1994р. “Про внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” та у відповідності до Закону України “Про вищу освіту” від 28.12.2014р., Указу Президента України № 1013/2005 від 4.07.2005р. “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”.

Практика студентів є обов’язковим компонентом освітньої програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Вона є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців в університеті і проводиться на сучасних підприємствах та організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, сільського господарства й державного управління.

Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача університету та фахівця від бази практики.

У даному Положенні розглядаються питання організації, проведення і підведення підсумків всіх видів практики студентів КНУКіМ.

 

1. МЕТА ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 

1.1           Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

1.2           Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення, органічне поєднання з практичними й лабораторними заняттями, отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, магістра (спеціаліста).

1.3           Види і тривалість практики визначаються вимогами стандартів вищої освіти та відображаються відповідно в освітніх програмах, навчальних планах і графіках навчального процесу.

1.4           Обсяг практики визначається з розрахунку 1,5 кредити (45 год.) на 1 тиждень, з яких: для денної форми навчання 66% становить обсяг виконання завдань на базах практики, 33 % – самостійна робота студента; для заочної (дистанційної) форми навчання 3% – виконання завдань практики на базах, 97% – самостійна робота студента.

1.5           Види практики:

–                     навчальна: ознайомча (для студентів 1-го курсу; кількість баз практики 10-13), навчальна(для студентів 2-го курсу; кількість баз практики 1-3);

–                     виробнича: виробнича, переддипломна (для студентів рівня вищої освіти “Бакалавр”); науково-педагогічна (асистентська), стажування за фахом (для студентів рівня вищої освіти “Магістр”); кількість баз практики – 1-3.

1.6           Завданням ознайомчої практики студентів є ознайомлення з діяльністю органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємств всіх форм власності, установ та організацій. Ознайомча практика проводиться у формі екскурсій на підприємство, заклад чи установу галузі, за якою навчається студент, або суміжної галузі,якщо це обґрунтовано програмою практики. Метою екскурсій є ознайомлення студентів з історією підприємства, організації, закладу, його структурою і основними видами діяльності. Результатом ознайомчої практики є усвідомлення студентами майбутньої сфери діяльності, змісту вищої освіти та фахової підготовки.

1.7           Навчальна практика проводиться на 2-му курсі і має на меті узагальнити і систематизувати набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та навички застосування їх на практиці. Мета навчальної практики здійснюється шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики та виконання конкретних завдань, передбачених програмою практики. Навчальна практика є частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Випусковими кафедрами формуються комплексні завдання для студентів у процесі виконання яких студенти оволодівають первинними професійними уміннями і навичками,

1.8           Метою виробничої практики є формування у студентів професійних навичок, уміння приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах при виконанні обов’язків, властивих його майбутній професії, організаційно-управлінській і суспільній діяльності. Реалізуються поставлені перед практикою цілі шляхом самостійного вивчення діяльності організацій, підприємств і установ. Завданням виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових (дипломних, магістерських) робіт.

1.9           Стажування за фахом – це практика, метою якої є підготовка студента до виконання завдань із магістерської роботи. Стажування за фахом є завершальним етапом підготовки студента до виконання магістерської роботи та наступної самостійної діяльності. Завдання практики можуть бути пов’язані не лише з написанням робіт, а й науково-дослідною роботою студента, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію, дослідженням окремих питань на замовлення підприємств – баз практики. Взаємозв’язок практики з науково-дослідною роботою у студентів магістерського рівня може полягати у розробці нормативної документації, актів впровадження наукової розробки тощо.

Науково-педагогічна (асистентська) практика має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь викладацької роботи. Науково-педагогічна (асистентської) практика передбачає такі види діяльності магістра: а) навчальна робота, що передбачає виконання таких завдань: ознайомлення з плануванням та організацією навчальної та навчально-методичної роботи кафедри; відвідування занять провідних викладачів кафедри; розробка розгорнутого плану, підготовка і проведення семінарських, практичних занять (не менше 4-х для студентів денної форми навчання і не менше 2-х для студентів заочної (дистанційної) форми навчання); б) методична робота, що передбачає виконання таких завдань: ознайомлення з робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами навчальних дисциплін; проведення методичного аналізу навчального матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів засвоєння його студентами; підготовка навчально-методичних матеріалів до семінарських, практичних занять і самостійної роботи студентів; вивчення і аналіз основних нормативних документів, що регламентують роботу кафедри, факультету; ознайомлення з робочою документацією кафедри та правилами її оформлення; в) організаційно-вихована робота: ознайомлення з планом організаційно-виховної роботи кафедри; участь у виховній роботі в студентському колективі, виконання доручень куратора академічної групи; самостійне проведення 1-2 виховних заходів зі студентами академічної групи; участь у роботі засідань кафедри; г) науково-дослідна робота: ознайомлення з основними напрямами наукової діяльності кафедри; систематизація теоретичних знань для якісного виконання поставленого у темі випускової (магістерської) роботи ОР «Магістр» ключового науково-практичного завдання; вивчення і узагальнення літературних джерел за темою випускової (магістерської) роботи; виконання емпіричних досліджень з теми випускової (магістерської) роботи; виконання індивідуального науково-практичного завдання, критичне осмислення теоретичної бази з метою якісного виконання випускової кваліфікаційної роботи та її захисту; підготовка доповідей і виступів на методичних семінарах, наукових конференціях; підготовка до друку наукової статті за темою випускової (магістерської) роботи (за вибором студента).

 

2. ВИМОГИ ДО ПРОГРАМ ПРАКТИК СТУДЕНТІВ

Для організації практичної підготовки випускова кафедра розробляє наскрізну (типову) (для освітнього ступеня «бакалавр») і робочі програми практики для кожного курсу навчання. Для освітнього ступеня «магістр» розробляється програма практики в одному виданні, з урахуванням структури і наскрізної програми практики, і робочої.

Основне завдання програм та робочих програм практики полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати всю діяльність студентів і викладачів у період її проведення.

Програми та робочі програми:

 1. обговорюються і затверджуються на засіданні кафедри;
 2. подаються на розгляд:

–    проректору з навчальної роботи;

–    декану факультету;

–    навчально-методичному відділу для організації проведення експертизи в установленому порядку та затвердження Головною Вченою радою КНУКіМ.

Наскрізна програма практики повинна бути короткою, конкретною за змістом. Перевагою наскрізної програми є те, що вона повно інформує про всю систему практичної підготовки за типовим навчальним планом бакалавра.

У наскрізній програмі зазначаються загальні положення, взаємозв’язок практик з науково-дослідною роботою студентів, опис видів практики тощо.

Структура наскрізної програми практики.

Наскрізна програма практики містить такі розділи:

Вступ.

 1. Загальні положення.

1.1.             Мета і завдання практики.

2.2.             Організація та керівництво практикою.

 1. Взаємозв’язок практики з науково-дослідною роботою студентів.
 2. Зміст ознайомчої, навчальної і виробничої практики.
 3. Список рекомендованих джерел (за необхідності).
 4. Додатки.

При розробці наскрізної програми практики слід враховувати максимальне використання досвіду організації в проведенні практики, накопиченого КНУКіМ за попередні роки; сучасний економічний, структурний і функціональний стан баз практик; ринкові взаємовідносини виробників і споживачів; особливості умов майбутньої роботи випускників тощо. Виходячи з цього, у наскрізній програмі практики доцільно розкрити розділи у нижчеподаній послідовності.

У «Вступі» необхідно вказати:

–      курс, спеціальність (шифр та назва), спеціалізацію;

–      тривалість практики за робочим навчальним планом;

–      можливі бази практики;

–      відповідно до яких законодавчих, нормативних, галузевих, розпорядчих документів підготовлено наскрізну програму практики (у т.ч., зробити посилання на: ці методичні рекомендації, «Правила внутрішнього розпорядку», «Положення про організацію навчального процесу в КНУКіМ» та ін.), дане Положення.

Розділ 1 «Загальні положення» – розділ програми, який визначає спрямованість діяльності студентів та викладачів під час практики. У розділ необхідно включити таблицю, яка містить інформацію щодо курсів, семестрів та тривалості проходження навчальної або виробничої практики (тижні).

У підрозділі 1.1. «Мета і завдання практики» необхідно чітко визначити мету та завдання, вирішення яких сприятиме використанню теоретичних знань, оволодінню певними практичними навичками та вміннями. Чітко й обґрунтовано визначені у наскрізній програмі практики мета та завдання дозволять: викладачеві ефективно здійснювати загальне керівництво, консультацію та контроль; студентам – виконувати передбачені види робіт. Формулювання у наскрізній програмі мети і завдання практики повинно базуватися на змістовному аналізі дисциплін робочого навчального плану та визначенні переліку знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти студенти на практиці як на відповідному етапі, так і в процесі всього навчання в КНУКіМ.

У підрозділі 1.2. «Організація та керівництво практикою» зазначається:

–      підготовча та організаційна робота з боку КНУКіМ, деканату, кафедри (вибір бази проходження практики, укладання договорів, призначення керівників, розробка індивідуальних календарних графіків, робота зі студентами тощо);

–      вимоги до об’єкта (бази) практики;

–      керівництво практикою (обов’язки керівника практики від університету, обов’язки керівника від бази практики, обов’язки і права студентів під час її проходження).

У розділі 2 «Взаємозв’язок практики з науково-дослідною роботою студентів» слід звернути увагу на спрямування студентів, які працюють над науково-дослідною роботою та врахувати це при визначенні баз практики. Отримані під час практики знання, досвід з науково-дослідної роботи мають бути використані студентами при підготовці доповідей на наукові студентські конференції, виступів на науково-практичних семінарах, написанні курсових і дипломних робіт тощо.

Рекомендується подати схему, яка б ілюструвала взаємозв’язок практики, науково-дослідної роботи та виконання курсових і дипломних робіт.

Основною частиною наскрізної програми практики є розділ 3 «Зміст практики».

При конкретизації змісту практики необхідно зазначити курси, на яких вона передбачена, її мету та завдання, терміни, тривалість проходження, місце в освітньому процесі, форми проведення контролю.

Практика студентів ураховує безперервність і послідовність одержання необхідного обсягу знань і умінь.

Розділ 4 «Список рекомендованих джерел» має складатися з переліку основних, додаткових джерел та Інтернет-ресурсів, що допоможуть краще орієнтуватися студенту в організації самостійної роботи та проходженні практики. При цьому необхідно акцентувати увагу на нормативних документах та мінімізувати кількість навчальної літератури.

 

Структура робочої програми практики

Робоча програма практики містить такі розділи:

Вступ.

 1. Мета, завдання та результати практики, її місце в освітньому процесі.
 2. Зміст практики.
 3. Заняття і екскурсії під час практики (якщо передбачено).
 4. Індивідуальні завдання.
 5. Порядок підведення підсумків практики.
 6. Список рекомендованих джерел (за необхідності).
 7. Додатки.

Розробку робочої програми практики рекомендується розпочати з перевірки та уточнення у робочому навчальному плані термінів та тривалості проведення практики.

Кафедра визначає структурно-логічний зв’язок навчальної і виробничої практики протягом навчання студента в університеті.

Розділ 1 «Мета, завдання та результати практики, її місце в освітньому процесі».

Чітко й обґрунтовано окреслюється мета, завдання, розв’язання яких сприятиме закріпленню теоретичних знань, набуттю певних практичних навичок та вмінь. Підґрунтям місця навчальної і виробничої практики в освітньому процесі повинен слугувати змістовний аналіз дисциплін робочого навчального плану.

У розділі 2 «Зміст практики» розробляється таблиця, в якій зазначаються назви тем, зміст робіт та кількість годин, передбачених для їх виконання. Випускова кафедра повинна дотримуватися логічної послідовності при плануванні питань, які студент має розглянути під час практики. Рекомендується розробити та надати інформацію щодо основних первинних посад, які може обійняти випускник (тип підприємства / організації, характеристика діяльності, первинні посади).

Розкриваючи зміст практики, необхідно докладно й конкретно викласти всі необхідні заходи по досягненню поставлених цілей і завдань практики. Виходячи з особливостей та можливостей баз практики, доцільно навести орієнтовний перелік посад, на яких студенти можуть проходити практику.

З метою максимального наближення змісту практики до потреб ринку праці необхідно передбачити проведення консультацій з провідними спеціалістами сучасних установ, організацій, підприємницьких структур і враховувати їх пропозиції при розробці нових та перегляді діючих робочих програм практики.

У цьому розділі робочої програми необхідно чітко вказати на необхідність суворого виконання студентами прийнятих на базі практики правил охорони праці і протипожежної безпеки з обов’язковим попереднім проходженням ними інструктажів (вступного і на кожному конкретному місці праці).

Розділ 3 «Екскурсії під час ознайомчої практики»..

Екскурсії під час ознайомчої практики проводяться з метою надбання студентами найбільш повної поінформованості про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих підрозділів, діючу систему управління. Для поширення світогляду і ерудиції екскурсії доцільно проводити в як профільних організаціях, установах, підприємствах, так і в організаціях і закладах суміжних галузей.

Розділ 4 «Індивідуальні завдання» включається у робочу програму з метою надбання студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв’язання виробничих, наукових або організаційних завдань з урахуванням вимог замовників-роботодавців. Виконання одного або декількох індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним і цілеспрямованим.

Доцільно навести орієнтовний перелік індивідуальних завдань, зміст яких конкретизується і уточнюється керівниками від КНУКіМ і бази практики під час її проходження. Необхідно посилити проблемність завдань та максимально наблизити їх до реалій сьогодення у різних видах діяльності організацій, установ і підприємств. Матеріали, отримані студентом, можуть бути використані для виконання курсової і дипломної роботи / проекту, для підготовки доповіді, статті тощо (за узгодженням з кафедрою та базою практики).

Розділ 5 «Порядок підведення підсумків практики».

У розділі необхідно описати порядок підведення підсумків практики відповідно до діючого в КНУКіМ «Положення про проведення навчальних і виробничих практик студентів КНУКіМ».

Формою звітності студента за результатами проходження практики є складання заліку за наявності відповідно оформленого щоденника з відгуком і оцінкою роботи студента під час виконання програми практики, підписаного безпосереднім керівником від бази практики.

Розділ 6 «Список рекомендованих джерел» (див. цей розділ у методичних рекомендаціях до розробки наскрізної програми практики).

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

2.1                Відповідальність за організацію, проведення, контроль і підведення підсумків практики покладається на деканів факультетів і завідувачів кафедрами.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри.

Керівництво практикою є складовою навчальної роботи викладача. Навчальне навантаження розраховується за наступними нормами часу на керівництво практиками:

 

Керівництво практичною підготовкою

Керівництво практикою (ознайомчою, навчальною, виробничою) 1 година в тиждень на 1 студента
Керівництво педагогічною та асистентською практикою 2 години в тиждень на 1 студента За одним керівником закріплюється не більше 10 студентів
Захист звітів про практику 0,15 години на одного студента Кількість членів комісії – 2-3 особи
Організація практичної підготовки студентів спеціальності (спеціальностей) від 50 до 100 год. (залежно від контингенту студентів) Призначається одна особа з НПС складу випускової кафедри, відповідальна за практичну підготовку в цілому

 

2.2                Для проведення практики визначаються бази практик. За наявності на кафедрі державних, регіональних замовлень на підготовку фахівців перелік баз практики надають органи, які формували замовлення на фахівців. При підготовці фахівців за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, установами бази практики передбачаються у цих договорах.

Як бази практичної підготовки студентів можуть використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи університету (якщо програма практики передбачає науково-дослідницьку спрямованість), навчально-виховні заклади, професійно-технічні училища (ліцеї), дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та кваліфіковані кадри. Базами асистентської практики можуть бути кафедри університету, інші вищі навчальні заклади 3-го, 4-го рівнів акредитації. У випадку, коли підготовка фахівців здійснюється університетом за замовленням фізичних або юридичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням усіх вимог наскрізної програми та Положення) або університет, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку фахівців.

2.3                 Підприємства, установи, організації, які використовуються як бази практики, повинні відповідати наступним умовам:

–                     можливістю забезпечити виконання студентом програми практики;

–                     наявністю структур, що відповідають спеціальності (спеціалізації) за якими здійснюється підготовка фахівців;

–                     можливістю кваліфікованого керівництва практикою студентів;

–                     можливістю наступного працевлаштування випускників університету.

2.4                 Студенти направляються на практику, як правило, групами не менше 3-х осіб (у межах ознайомчої практики академічною (зведеною) групою). У разі необхідності кафедра може прийняти рішення про направлення в одну базу практики меншої кількості студентів, але це рішення повинно бути обґрунтованим.

2.5                 Студенти випускного курсу можуть направлятись для проходження практики за індивідуальним планом на місця їх майбутнього працевлаштування за наявності тристороннього договору про працевлаштування випускників.

2.6                 В особливих випадках кафедра може дозволити студентові проходити практику у запропонованій ним базі практики з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення.

2.7                 З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або терміном до п’яти років.

2.8                 Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України і складає:

для студентів віком від 15-ти до 16-ти років – 24 години на тиждень;

для студентів віком від 16-ти років – 30 годин на тиждень.

2.9                 Для координації роботи з організації та проведення практик на кафедрі призначається керівник практики від кафедри, який підпорядковується завідувачу кафедри і декану факультету.

2.10           Керівник практики від кафедри зобов’язаний:

–                     перед початком практики проконтролювати готовність баз практики. Для цього за 2 місяці до початку практики базі практики надається програма практики і договір про проведення практики, після чого разом з підписаним договором база практики подає університету інформацію про відповідність наявної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення вимогам програми практики та кількість студентів, яку може прийняти;

–                     забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям студентів на практику: підготовку проекту наказу, інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програми, щоденник, методичні рекомендації та інші, перелік яких встановлює навчальний відділ університету);

–                     повідомити студентам про систему звітності з практики, а саме: подання письмового звіту, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;

–                     у тісному контакті з груповими керівниками забезпечити якість її проходження згідно з програмою;

–                     протягом тижня, після захисту практики, подати до навчального відділу письмовий звіт про проходження практики із зауваженнями та пропозиціями щодо її поліпшення.

Груповий керівник призначається кафедрою для безпосереднього керівництва практикою студентів.

2.11           В обов’язки групового керівника входить:

–           скласти до початку практики разом зі студентами план проходження практики, видати кожному студенту в групі індивідуальне завдання;

–           представити студентів керівництву бази практики та закріпити їх за керівниками від бази практики (кількість студентів-практикантів, яка припадає на одного керівника практики від бази практики визначається кафедрою, виходячи із специфіки спеціальності;

–           своєчасно отримати від керівництва бази практики виписки з наказу про прийняття студентів на практику та призначення керівників практики від бази практики;

–                     під час проведення практики постійно контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;

–                     контролювати виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку, ведення табеля відвідування студентами бази практики;

–                     надавати студентам-практикантам методичну допомогу у вирішенні задач, визначених програмою практики;

–                     брати у складі комісії участь у захисті практики;

–                     подавати завідуючому кафедрою та керівнику практики від факультету письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.

2.12           Розподіл студентів на практику проводиться факультетом.

2.13           Проект наказу готується за місяць до початку практики.

2.14           Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

2.15           За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-професійну підготовку за програмою практики. У такому випадку база практики зобов’язана призначити кваліфікованого керівника практики з числа провідних спеціалістів.

2.16           Студенти університету при проходженні практики зобов’язані:

–                     до початку практики одержати від свого керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

–                     своєчасно прибути на базу практики;

–                     у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

–                     вивчити і дотримуватись правил проходження практики, охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

–                     нести відповідальність за виконану роботу;

–                     своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що вимагається програмою практики й захистити практику.

 

4. Підведення підсумків практики

 

3.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики, а також керівником практики від кафедри.

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими на кафедрі (щоденник, характеристика та інше), подається на перевірку груповому керівнику практики.

Звіт має містити відомості про базу практики (історія, структура, оснащеність тощо), виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформлюється звіт за вимогами, які містяться у програмі практики.

3.2. Звіт з практики захищається студентом при комісії, призначеній завідуючим кафедрою. До складу комісії входять керівники практики від кафедри та, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали студентам-практикантам професійно орієнтовані дисципліни.

Комісія приймає захист у студентів на кафедрі протягом перших десяти днів після її завершення або перших десяти днів семестру, який починається після практики . Оцінка за практику виставляється в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.

3.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатом підсумкового контролю.

3.4. Звітна документація з практики зберігається на кафедрі протягом календарного року від дня захисту.

3.5. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин і отримав негативну оцінку з практики під час захисту за рішенням кафедри може пройти практику повторно, якщо це дозволяє специфіка даної спеціальності. У разі, якщо специфіка спеціальності не дає можливості повторного проходження практики (наприклад, науково-педагогічна практика), такий студент відраховується з університету.

3.6. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах факультетів та університету не менше одного разу протягом навчального року.

Контакти