Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Зміни до Правил прийому у 2020 році

Ці Зміни до Правил прийому до Київського національного університету культури і мистецтв у 2020 році внесені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2020 року № 939 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2020 року за № 790/35073 та рішення Вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв від 19 серпня 2020 року (протокол № 14).

 

  1. У пункті 1.5 розділу І:

1) в абзаці тринадцятому слова та цифри «або вступають відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037 (далі – наказ № 697)» виключити;

2) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

«квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (далі – наказ № 560) та Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за №907/29037 (далі – наказ № 697);»

 

  1. Пункт 5.2 розділу V викласти у такій редакції:

«5.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою здобуття освіти реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів, прийом заяв і документів, передбачених розділом VІ Умов прийому та цих Правил прийому, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, крім випадків, передбачених пунктом 14.5 розділу XІV цих Правил прийому, проводиться в такі строки:

 

 

Етапи вступної кампанії денна форма здобуття освіти навчання без відриву від виробництва
Реєстрація електронних кабінетів, завантаження необхідних документів 01 серпня – 30 вересня 2020 року
Початок прийому заяв та документів, передбачених розділом VІ Умов прийому та цих Правил прийому 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів, що проводить Київський національний університет культури і мистецтв о 18:00

16 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня о 18:00

22 серпня 2020 року

Строки проведення Київським національним університетом культури і мистецтв вступних іспитів, творчих конкурсів* за державним замовленням:

з 01 серпня

– по 12 серпня (включно) 2020 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

додаткові сесії вступних іспитів, творчих конкурсів

з 13 серпня – по 22 серпня 2020 року

Строки проведення Київським національним університетом культури і мистецтв співбесід з 16 серпня – по 18 серпня (включно) 2020 року
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) здійснюється в декілька етапів** основний етап:

не пізніше 12:00 20 серпня 2020 року

 

завершальний етап:

не пізніше 12:00 22 жовтня 2020 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування за результатами співбесіди та квоти-2** основний етап:

(за державним замовленням)

до 10:00 22 серпня 2020 року

 

завершальний етап:

до 10:00 23 жовтня 2020 року

 

Терміни зарахування вступників за результатами співбесіди та квоти-2** основний етап:

(за державним замовленням)

– не пізніше 15:00 22 серпня 2020 року

 

завершальний етап:

не пізніше 15:00 23 жовтня 2020 року

Термін формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (у т.ч. за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету (за державним замовленням) не пізніше 12:00

27 серпня 2020 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб за кошти фізичних та юридичних осіб:

не раніше 12:00

06 вересня 2020 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування за державним замовленням:

о 18:00  31 серпня 2020 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

о 18:00  11 вересня 2020 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням:

05 вересня 2020 року

 

за кошти фізичних та юридичних осіб:

14 вересня 2020 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому) не пізніше 15 вересня 2020 року

 

* вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 01 по 12 серпня включно (для вступників на місця державного та регіонального замовлень). У період з 13 по 22 серпня можуть проводитись додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Механізми реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства (додаток  12  до Правил прийому). У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню освіту або завершують її здобуття до 10 серпня, що підтверджується відповідним документом або довідкою закладу освіти.

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах та творчому конкурсі на місця державного та регіонального замовлення визначає Приймальна комісія Київського національного університету культури і мистецтв за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 липня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів, творчого конкурсу. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах, творчому конкурсі оприлюднюється на офіційному вебсайті КНУКіМ та/або його відокремленого структурного підрозділу.

** Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється в декілька етапів. Основний етап – не пізніше 12:00 20 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня. Завершальний етап – не пізніше 12:00 22 жовтня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 23 жовтня. Реалізація завершального етапу здійснюється шляхом переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Переведення цієї категорії вступників відбувається не пізніше 15:00 23 жовтня.».

 

  1. У розділі VI:

1) в пункті 6.1:

в абзаці четвертому після слова «співбесідою» доповнити словами і цифрами «або квотою-2»;

в абзаці одинадцятому слово «восьмим» замінити словом «дев’ятим»;

в абзаці тринадцятому після слова «співбесідою» доповнити словами і цифрами «або квотою-2»;

2) в абзаці п’ятому пункту 6.7 після слів і цифр «квотою-1» доповнити словами і цифрами «, квотою-2»;

3) в пункті 6.9 після слів і цифр «квотою-1» доповнити словами і цифрами «, квотою-2»;

4) в пункті 6.12 після слів і цифр «квотою-1» доповнити словами і цифрами «, квотою-2»;

5) в пункті 6.14 після слів і цифр «квотою-1» доповнити словами і цифрами «, квотою-2».

 

  1. У розділі VIІI:

1) в пункті 8.1:

в абзаці третьому після слів і цифр «квотою-1» доповнити словами і цифрами «, квотою-2»;

в абзаці сьомому після слів і цифр «квотою-1» доповнити словами і цифрами «, квотою-2»;

доповнити пункт новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«Квота-2 встановлюється в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа) і оголошується одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.»;

2) після пункту 8.5 доповнити новими пунктами 8.6 і 8.7 такого змісту:

«8.6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим–Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

8.7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції/операції об’єднаних сил (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).».

У зв’язку з цим пункти 8.6 – 8.12 вважати відповідно пунктами 8.8 – 8.14;

3) у пункті 8.9 цифри «8.5» замінити цифрами «8.6».

 

  1. У розділі ІХ:

1) пункт 9.3 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

«Прізвища вступників, що мають підстави для зарахування за квотою-2 або вступають через освітні центри «Крим–Україна», «Донбас–Україна», підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.»;

2) абзаці другому пункту 9.7 цифри «8.8–8.10» замінити цифрами «8.10–8.12».

 

  1. В пункті 12.3 розділу ХІІ:

в абзаці другому цифри «8.8» замінити цифрами «8.10»;

в абзаці третьому цифри «8.9» замінити цифрами «8.11».

 

  1. В абзаці другому пункту 13.5 розділу ХІІІ цифри «8.10» замінити цифрами «8.12».

 

  1. У додатках до Правил прийому:

1) внести до Правил прийому новий додаток 9.1 «Порядок прийому до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», що додається;  до цього Порядку Додаток 2

2) внести до Правил прийому новий додаток 9.2 «Порядок прийому до Київського національного університету культури і мистецтв для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях», що додається. До цього Порядку Додаток 3

Контакти