Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Прикладні соціально-комунікаційні технології

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Інститут журналістики і міжнародних відносин (м. Київ, Україна)

________________________________________
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ НАУК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
(м. Москва, Росія)

________________________________________
СИЛЕЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут політичних наук і журналістики, Інститут соціології (м. Катовіце, Польща)

_________________________________________
СИЛЕЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА (м. Забже, Польща)

_________________________________________
УНІВЕРСИТЕТ у м. НІШ
Філософський факультет (м. Ніш, Сербія)

Адміністрації згаданих університетів та інститутів інформують про проведення

1-2 листопада 2013 року четвертої міжнародної конференції

 

ПРИКЛАДНІ
СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ

 

Коло проблем, які пропонується обговорити під час роботи секцій:

 • історія виникнення і становлення комунікаційних технологій;
 • апологетика та критика провідних концепцій комунікаційних технологій;
 • проблеми класифікації прикладних соціальнокомунікаційних технологій;
 • методологія досліджень комунікаційних технологій;
 • методологія дослідження прикладних соціальнокомунікаційних технологій;
 • соціальні технології і комунікаційні технології;
 • галузеві прикладні соціальнокомунікаційні технології.

Матеріали слід подати до 10 жовтня 2013 року на електронну адресу проф. Холода О.М. akholod@ukr.net

Матеріали друкуються до конференції у науковому журналі «Комунікаційні технології».

ВИМОГИ

до оформлення статей до наукового журналу

«КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

(з урахуванням «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»

 за наказом МОНмолодьспорт України № 1111 та 1112 від 17.10.2012)

 

Статті подаються українською та англійською мовами в електронному вигляді (редактор WORD (2003-2007); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат А 4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. Статті повинні відповідати вимогам до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України.

У першому рядку, по центру, подаються прізвище та ініціали автора, нижче у дужках – назва міста, країни; наступний рядок, ліворуч – УДК; наступний рядок – по центру прописними (великими) літерами – назва доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 напівжирний. Далі (кегль 12, курсив) – анотації українською, російською і англійською мовами (кожною мовою не більше п’яти рядків + ключові слова – не більше п’яти).

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Список використаних джерел надається наприкінці статті, кегль 14. У тексті рукопису посилання подаються в квадратних дужках [4, с. 23], [1, с. 3–4], [4, с. 45; 7, с. 342; 8], [9; 11; 12–13].

У випадку недотримання авторами вимог до друку статтей редколегія має право відхилити пропозицію автора.

За додатковою інформацією звертатися:

Київський національний університет культури і мистецтв,
Інститут журналістики і міжнародних відносин,
03179, Україна, м. Київ, вул. Щорса, 36, ауд. 404.
Телефон: професор Холод Олександр Михайлович (моб. 050-957-24-40)
Всі статті друкуються безкоштовно.

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року