Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Проблеми і перспективи розвитку менеджменту та менеджмент-освіти у соціокультурній сфері

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

Науковий напрям «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Кафедра шоу-бізнесу та індустрії моди

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу

КРУГЛИЙ СТІЛ

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ

ТА МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ»

 м. Київ, 19 грудня 2017 р.

Мета – обговорення актуальних проблем і напрямів удосконалення менеджменту та менеджмент-освіти у соціокультурній сфері ХХІ століття.

 Місце проведення: Київський національний університет культури і мистецтв,

вул. Є. Коновальця, 36, м. Київ, Україна.

 

До участі у конференції запрошуються: вчені, науково-педагогічні працівники, молоді науковці, докторанти, аспіранти, підприємці, менеджери та фахівці-практики соціокультурної сфери.

Тези доповідей будуть надруковані у збірнику.

Мова: українська, російська, білоруська, польська, англійська.

 Тематичні напрями:

 1. Актуальні проблеми соціокультурної сфери в умовах глобалізації:

теорія і практика.

 1. Креативні технології і перспективи розвитку соціокультурної сфери: світові

тенденції та український досвід.

 1. Сучасний менеджмент у формуванні соціокультурної сфери ХХІ століття.
 2. Ринкові відносини, підприємництво та управління в галузях соціокультурної сфери.
 3. Державна підтримка соціокультурної сфери: ресурси, механізми, інститути.
 4. Особливості менеджменту та нові вимоги до роботи менеджера соціокультурної сфери

в епоху глобалізації.

 1. Новітні концепції менеджменту й актуальні проблеми менеджмент-освіти.
 2. Ключові здібності сучасного менеджера та педагогічні технології їх розвитку в студентів – майбутніх керівників соціокультурної сфери.
 3. Формування сучасної моделі менеджмент-освіти у соціокультурній сфері.

 

Реєстрація (подання інформаційних матеріалів):

Для участі в роботі круглого столу потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету заповнену за зразком заявку і тези доповіді до 1 грудня 2017 року.

E-mail: ShB-konf@ukr.net

 

Організаційний комітет:

Науковий керівник напряму «Менеджмент СКД»: д. е. н., проф. Мартинишин Ярослав Миколайович;

Завсекції шоу-бізнесу: к. мист., доц. Хлистун Олена Сергіївна;

Завсекції індустрії моди: к. і. н., доц. Дихнич Людмила Петрівна;

Зав. кафедри готельно-ресторанного бізнесу: к. і. н., проф. Русавська Валентина Андріївна;

Наукові керівники на кафедрах:

Кафедра шоу-бізнесу та індустрії моди – к. пед. н., доц. Григорчук Тарас Васильович;

д. психол. н., проф.  Костюченко Олена Вікторівна;

Кафедра готельно-ресторанного бізнесу: д. е. н., проф. Батченко Людмила Вікторівна.

Менеджер-організатор: ст. викл. Тадля Олександр Миколайович;

Відповідальний секретар: асист. Грушина Аліна Ігорівна, тел. (093)-210-55-75;

PR-менеджер: асист. Крупа Оксана Петрівна.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Вимоги до змісту: Доповідь повинна відповідати тематичним напрямам круглого столу та містити резуль-тати досліджень, які є новими, обґрунтованими, достовірними й практично значущими.

Вимоги до кількості авторів доповіді: не більше двох.

Обсяг: 5–10 повних сторінок.

Оформлення тексту: Поля – 2 см зі всіх сторін. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 12 (УДК, відомості про авторів, анотація, ключові слова – 11; назва доповіді – 14; література – 10). Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзац – 1 см. Орієнтація – книжкова (А5), без нумерації сторінок, без переносів.

Структура тез: 1) УДК – вирівнювання по лівому краю; 2) прізвище ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання автора, установа – вирівнювання по правому краю (автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання – вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач і т. п.); 3) через 1 інтер-вал назва доповіді – по центру, всі літери великі; 4) через 1 інтервал анотація – курсивом, 5 рядків; 5) через 1 інтервал ключові слова – 5 слів; 6) через 1 інтервал текстова частина доповіді, без виділення структурних елементів; 7) через 1 інтервал література – до 5-ти найважливіших наукових джерел, з яких як мінімум 2 дже-рела – зарубіжні (розміщення джерел за алфавітом: спочатку джерела написані кирилицею, потім – латиницею).

Табличний і графічний матеріал: Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею 12-м шрифтом (наприклад, Табл. 1. Динаміка попиту). Гра-фічний матеріал також потрібно нумерувати і він повинен мати назви, які вказують під кожною ілюст-рацією по центру 12-м шрифтом (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу). Під таблицями та ілюст-раціями 10-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі [4] (або власна розробка). Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

Посилання: а) на літературу – необхідно подавати у такому вигляді: [2], або [3, с. 28–30] – якщо йде пряме цитування; б) на таблицю, рисунок – здійснюються у такому вигляді: (табл. 2), (рис. 1).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗ

УДК 334.78:330.342

 

ІВАНІВ Володимир Васильович,

доктор економічних наук, професор,

Київський національний університет культури і мистецтв

 

ЛАНОВА Вікторія Миколаївна,

кандидат культурології, доцент,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

 • доповіді…. текст анотації одним абзацом ….. дуже коротко, конкретно й достатньо для розуміння описуються основні результати дослідження – 5 рядків.

Ключові слова: інституція, інститут, …, які відображають зміст статті – 5 слів.

Текст тез …

Література

 1. Кос Д. О., Мех Л. В. Координація управлінських процесів. Бізнес. 2016. № 7. С. 12–16.
 2. Верес І. І., Кім П. В., Басів Д. С. Інститути та інституції: монографія. Київ: Ліра, 2015. 452 с.
Контакти