Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Складові корпоративної культури та їх актуалізація

Дата: 16.04.2018 | Рубрика: Новини

«Складові корпоративної культури та їх актуалізація» – тема відкритої лекції, яку для розгляду та опрацювання молоді Університету культури представила доктор психологічних наук, доцент Кафедри психології Олена Костюченко.

Слухачами були студенти Факультету музичного мистецтва, для яких проблема формування корпоративної культури у вокально-інструментальних колективах, навчальних музичних закладах, зокрема в системі «вчитель музики-учень», набуває своєї значущості та актуальності.

Викладач зауважила, що питання впливу корпоративної культури на розвиток і діяльність музичного колективу, організацій музично-комунікативної діяльності достатньо широко розглядається науковцями і практиками, адже корпоративна культура є важливим фактором у розвитку внутрішнього потенціалу організації, підвищення її ефективності та адаптивності. До того ж, відомо, що чим вище рівень корпоративної культури, тим вище престиж і конкурентоспроможність підприємства. Корпоративна культура у системі управління членами колективу музичної організації повинна розглядатися як стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі його підрозділи та усіх працівників на загальні цілі, підвищувати ініціативу, забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати спілкування.

Основна мета лекції полягала у наданні систематизованих та синтезованих наукових знань з «Психології», «Психології управління», «Соціальної психології», «Психології спілкування», «Етики», «Професійної етики», в яких сконцентровано увагу на найбільш складних і основоположних питаннях проблеми формування корпоративної культури в певній професійно-зорганізованій групі, а саме в музичному колективі, організації.

Продовжуючи заняття, лектор акцентувала, що корпоративна культура, об’єднуючи культуру (національну, професійну, студентську), цінності, традиції, інтереси, впливає на професійно-особистісне зростання майбутнього фахівця у сфері музичного мистецтва, адже формує моральність, етичне ставлення до інших, уміння працювати в колективі.

Важливим є усвідомлення студентами корпоративних цінностей, їх дотримання, безперервність та послідовність процесу їх формування на засадах корпоративної культури, сприяння самореалізації студентів через їх участь у творчих колективах та різних формах музично-сценічної діяльності.

«Слід наголосити, що для студентів-музикантів надзвичайно важливо навчитися дотримуватися корпоративних стандартів ще й тому, що специфікою їх фахової підготовки передбачено поєднання індивідуальних та групових форм занять, обов’язкову участь у хорових та оркестрових колективах у межах навчального процесу. Сповідуючи такі цінності, як компетентність, професіоналізм, творча спрямованість, готовність до роботи в команді, корпоративна культура посилює злагодженість колективів, сприяє творчій співпраці», – сказала Олена Костюченко.

Відповідно до традиційної структури лекції та мети було проведено заняття за такими етапами:

  1. Ознайомлення з темою, планом, джерелами; пояснення взаємозв’язку з попередньою темою.
  2. Визначення таких основних понять і ключових слів: культура, корпоративна культура, функції корпоративної культури, типи організаційних культур, структура корпоративної культури, корпоративний дух, корпоративні цінності, корпоративна місія, ділові принципи, актуалізація (зовнішні прояви) корпоративної культури, символ, фірмовий стиль, товарний знак, умови формування корпоративної культури, етапи формування корпоративної культури, гуманізація трудової діяльності.
  3. Викладення теоретичного матеріалу. Було акцентовано увагу на тому, що наразі проблемам дослідження корпоративної культури та її впливу на ефективність діяльності будь-якої організації присвячені праці багатьох науковців, що працюють у галузі економіки, культурології, соціології, психології, педагогіки та ін.
  4. Проведення гри, в якій моделюється ситуація формування корпоративної культури визначеної за вибором студентів організаційної структурної системи (наприклад, музичного колективу, музичної школи, музичної спілки тощо). Пропонувалось засновуватись моделлю впливу корпоративної культури на ефективність організації (Г. Шварц та С. Девіс), яка підтверджує вплив на ефективність організації чотирьох чинників корпоративної культури: залучення, узгодженості, адаптивності та місії; а також розуміння ефективної організації, як такої, що здатна вирішувати проблеми як внутрішньої інтеграції, так і зовнішньої адаптації. Обов’язковою умовою було визначити систему найбільш важливих ціннісних орієнтацій, вірувань, очікувань, норм та стандартів поведінки, що задає членам колективу орієнтири дій та піддається корегуванню, через що вона може стати інструментом реалізації стратегії.

У грі студенти розподілились на підгрупи, кожна з яких мала розробити систему складових уявно створюваної музичної організації та презентувати її для інших учасників.

  1. Обговорення результатів участі у грі на основі запитань: Які були труднощі у колективній роботі? Чи задоволені результатом співпраці? Чи задоволені власною активністю, наполегливістю, здатністю до діалогу та компромісу?
  2. Підведення підсумків на основі запитань: Яку роль у розвитку корпоративної культури відіграє рівень етичної і психологічної культури організації? У чому полягає сутність та зміст корпоративної культури? Які функції корпоративної культури? Які основні характеристики існуючих типів корпоративної культури? Охарактеризуйте корпоративну культуру як багаторівневу структуру. Яку роль в розвитку корпоративної культури відіграє корпоративна місія? Яка роль ділових принципів в практичній реалізації корпоративної місії? У чому полягає сутність та зміст зовнішніх проявів корпоративної культури?
  3. Повідомлення теми наступного заняття.
  4. Перевірка присутності та індивідуально засвоєння матеріалу (письмове опитування).

Позитивними результатами проведення лекційного заняття як особливої форми організації взаємодії, «ділового спілкування» студентів і педагога, яке було детерміноване метою, змістом, методами і формами роботи, є активізація творчо-пізнавальної та комунікативної діяльності студентів. Це виявилось у тому, що студенти самостійно визначали переваги і недоліки створюваної в ігровій формі корпоративної системи та здійснювали їх порівняльну характеристику; працювали цілеспрямовано, постійно відбувався зв’язок із попереднім матеріалом та суміжними дисциплінами, тобто тривала активізація опорних знань, формування нових.

Після розгляду кожного питання разом із студентами формувалися висновки, акцентувалася увага на перевагах і недоліках використання кожної системи ідей і пропозицій молоді. Інтерактивна форма проведення заняття сприяла створенню атмосфери зацікавленості, проблемності, спільного обговорення питань. Лекція мала пізнавальне значення й практичну спрямованість, прослідковувався зв’язок теоретичного і практичного матеріалу.

Контакти