Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство

Міністерство освіти і науки України

 ПВНЗ «Київський університет культури»

Київський національний університет культури і мистецтв

Інститут модернізації змісту освіти

Батумський державний університет мистецтв, Грузія

Білоруська державна академія мистецтв, Білорусь

Вища школа менеджменту в Варшаві, Польща

Фінасово-консультаційна компанія Master Plan Retirement Consultants, CША

Шановні колеги!

Запрошуємо вчених, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрантів, студентів, представників державних органів влади та місцевого самоврядування, представників підприємницьких структур взяти участь у

 

Міжнародній науково-практичній конференції

«Україна у світових глобалізаційних процесах:

культура, економіка, суспільство»

21 березня 2019 року

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (Секції):

 1. Соціокультурний простір України в контексті глобалізації.
 2. Теоретичні та творчі проблеми розвитку мистецтва у сучасних умовах.
 3. Економічна і культурна дипломатія, їх інформаційний супровід і наповнення.
 4. PR і журналістика в сучасному світі
 5. Індустрія гостинності як важливий чинник економічного та соціально-культурного розвитку України.
 6. Особливості публічного управління та адміністрування: інновації та перспективи розвитку.
 7. Право та культура: проблеми їх взаємодії та нормативно-правове забезпечення.
 8. Економіка сталого розвитку: підприємство, регіон, країна.
 9. Сучасні проблеми і перспективи розвитку теорії та практики менеджменту.

 

Місце проведення: Київський університет культури,

м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36, корпус 2, ауд.105

 

Умови участі у конференції

До 20 лютого 2019 року (включно) необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету kukconf@ukr.net:

 • заявку на участь у конференції

(наприклад: Іваненко А.М._заявка);

 • тези доповіді

(наприклад: 2_Іваненко А.М._тези (в назві файлу має бути № секції, прізвище, ініціали учасника конференції та містити слово «тези»);

 • відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку (наприклад: 2_Іваненко А.М._Квитанція).

Вартість участі в конференції становить 150 грн. Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції, сертифіката учасника та поштовою пересилкою.

Робочі мови: українська, польська, англійська, російська.

 

Вимоги до оформлення та подання матеріалів:

– обсяг тез – 3-5 стор. у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc або *.docx;

– формат сторінки – А 4;

– поля документу – 20 мм;

– шрифт – Times New Roman;

– розмір шрифту – 14;

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– абзацний відступ – 12,5 мм;

– сторінки не нумеруються.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам та подані пізніше вказаного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.

 

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:

– напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді;

– прізвище та ініціали автора (не більше двох); (шрифт – курсив, напівжирний);

– науковий ступінь, вчене звання (курсив);

– місце роботи (назва ЗВО) (курсив);

– місто, держава (курсив);

– назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний);

– текст тез;

– список використаних джерел (посилання та список літератури оформляти згідно з вимогами МОН України. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому номера сторінки, наприклад: [5, с. 115]. Приклад оформлення списку використаних джерел додається.

 

Приклад оформлення тез

 

Секція: Соціокультурний простір України в контексті глобалізації.

Іваненко А. М., канд. культурології, доцент

Ващенко В.І., магістрант

ПВНЗ «Київський університет культури»

м. Київ, Україна

 

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

…текст….

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Контактні дані Оргкомітету конференції:

м. Київ, вул. Є. Коновальця, буд. 36, корпус 2, к. 304а

Телефон: +38 067-796-73-36

E-mail: kukconf@ukr.net

Контакти