Ліцензія МОН України, наказ № 116-л від 02.06.2017 р.

«Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму»

«Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму»

Міністерство культури України

Спілка дизайнерів України

Молодіжне відділення СДУ «ВАРТО»

Спілка художників України

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму»

 

5-6 квітня 2017 року

Київ, Україна

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму».

Конференція відбудеться 5-6 квітня 2017 р. на Кафедрі графічного дизайну і реклами Факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв.

В межах конференції буде проведено:

 • пленарне та секційні засідання;
 • майстер-класи з актуальних питань візуальних комунікацій та їхнього впливу на особистість та соціум;
 • експозиція проектів візуальних комунікацій, надісланих до Фестивалю громадської позиції молодих дизайнерів «Бачу. Чую. Реагую».

Запрошені спікери:

 • Варвара Перехрест – графічний дизайнер, ілюстратор, головний дизайнер Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDaysUa http://varvaraperekrest.com
 • Євген Семененко – графічний дизайнер, арт-директор, голова молодіжного відділення Спілки дизайнерів України, автор і куратор проекту Міжнародної плакатної акції «Voice of Peace»
 • Ганка Третяк – графічний дизайнер, арт-директор, директор РА «Ganka-film», автор та співучасник громадських проектів популяризації України у Європі, оприлюднення фактів української історії

 

Основні теми, що пропонуються для наукового обговорення у доповідях і тезах:

 

 1. Візуальний контент як провідний засіб передачі інформації у ХХІ ст.
 2. Дизайн візуального контенту з урахуванням психології та фізіології сприйняття.
 3. Система візуальних образів як чинник формування національної свідомості населення.
 4. Етнодизайн у візуальних комунікаціях.
 5. Роль графічного дизайну в активації суспільно-значущих подій.
 6. Соціальна реклама в Україні.
 7. Українські графічні дизайнери та ілюстратори як співучасники змін у культурі, політиці, громадському житті, вихованні.
 8. Освітньо-виховні проекти з формування громадської активності серед студентів творчих спеціальностей.

 

На конференції планується презентація нових навчально-наочних посібників і навчально-методичних розробок з дисциплін графічного дизайну і реклами.

Заявку на участь у конференції і тези доповіді (обсягом 3-5 сторінок) необхідно надати до оргкомітету конференції до 10 березня 2017 року.

Статті приймаються українською або англійською мовами.

Статті будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції та у науковому журналі з дизайну. Вартість сторінки 30 грн.

Вимоги до оформлення публікацій:

1. Шифр (бібліографічні показники) УДК.

2. Назва тез доповіді (великими літерами) українською та англійською мовами.

3. Прізвище, ім’я, по батькові автора українською та англійською мовами.

4. Наукове звання, посада.

5. Ключові слова до статті (українською, російською та англійською мовами).

6. Текст тез доповіді.

7. До статті додається анкета, що містить відомості про автора: П.І.Б., науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, контактні телефони, факс, е-mail.

 

При наборі тексту треба дотримуватися наступних вимог:

 1. Шрифт – Times New Roman, розмір – 12, інтервал – 1,5
 2. Поля – 2 см
 3. Ілюстративний матеріал: формат jpg, модель СMYK, роздільна якість 300 dpi. Якщо надісланий ілюстративний матеріал не відповідає вимогам якісного друку, він не буде вноситись до публікації.

 

Перелік літератури подається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках: вказується номер джерела і сторінка, наприклад: [5, с.18].

Бібліографія оформлюється за останнім стандартом ВАК України.

 

Статті приймаються електронною поштою у текстовому редакторі Microsoft Word у форматі .doc

 

До друку прийматимуться лише тези, які мають такі необхідні структурні елементи:

 1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
 3. Формулювання цілей (мета) статті;
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 

Тези доповідей та заявки на конференцію просимо надсилати на адресу:  kaf_gdir_fdir@ukr.net

З питань конференції звертатися до Наталі Сергіївни Удріс – (044)286-43-48, 050 265 79 73, 068 840 61 67  

 

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Візуальні комунікації у формуванні особистості і соціуму»

 

П.І.Б.

Тема доповіді

Науковий ступень, звання

Місце роботи, посада (без скорочень)

Телефони (робочій, мобільний)

Електронна адреса

Поштова адреса

Чи потрібен проектор для виступу?

Чи потрібне бронювання гуртожитку/хостелу/готелю (потрібне підкреслити)?

Контакти