Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

Креативні технології, підприємництво і менеджмент у соціокультурній сфері

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

Науковий напрям: «Менеджмент соціокультурної діяльності»

КАФЕДРА ШОУ-БІЗНЕСУ

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

«КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПІДПРИЄМНИЦТВО І МЕНЕДЖМЕНТ

В ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ХХІ СТОЛІТТЯ»

м. Київ, 16 –17 жовтня 2018 р.

 

 

Мета конференції – обґрунтування сучасних креативних технологій, підприємництва

та менеджменту в організації соціокультурної сфери ХХІ століття.

 

Тематичні напрями:

  1. Актуальні проблеми соціокультурної сфери в умовах глобалізації: теорія і практика.
  2. Креативні технології і перспективи розвитку соціокультурної сфери: світові тенденції

та український досвід.

  1. Сучасний менеджмент у формуванні соціокультурної сфери ХХІ століття.
  2. Ринкові відносини, підприємництво та управління в галузях соціокультурної сфери.
  3. Державна підтримка соціокультурної сфери: ресурси, механізми, інститути.

 

Мови конференції: українська, російська, білоруська, польська, англійська.

 

Місце проведення: КНУКіМ, вул. Євгена Коновальця, 36, корп. 2, ауд. 206, м. Київ.

 

До участі запрошуються: наукові й науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, підприємці, менеджери та фахівці-практики соціокультурної сфери.

 

Тези доповідей будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції.

 

Регламент роботи:

16 жовтня 2018 р.

Реєстрація учасників 13.30 – 13.50

Відкриття конференції 13.50 – 14.00

Перше пленарне засідання 14.00 – 16.00

Перерва 16.00 – 16.15

Друге пленарне засідання 16.15 – 18.00

17 жовтня 2018 р.

Перше секційне засідання 10.40 – 12.00

Перерва 12.00 – 12.30

Друге секційне засідання 12.30 – 14.00

Підведення підсумків 14.00 – 14.15

Вручення сертифікатів, концерт 14.15 – 15.00

 

Подання інформаційних матеріалів:

Для участі в роботі конференції потрібно надіслати електронною поштою до організаційного комітету заявку і тези доповіді до 1 жовтня 2018 року.

Назва файлу повинна містити прізвище та ініціали доповідача із вказівкою для заявки – заявка (наприклад, Гнатів М.С., заявка), для тез – тези (наприклад, Гнатів М.С., тези).

 

Організаційний комітет:

Мартинишин Ярослав Миколайович, д. е. н., проф., наук. керів. напряму «Менеджмент СКД» (голова);

Хлистун Олена Сергіївна, к. мист., доц., зав. каф. шоу-бізнесу (заст. голови);

Коваленко Єлена Ярославівна, к. е. н., доц.;

Грушина Аліна Ігорівна, к. е. н., ст. викл.;

Тадля Олександр Миколайович, ст. викл. (відп. секретар), тел. (067) 917-13-56;

Крупа Оксана Петрівна, асист. (тех. секретар), тел. (093) 790-83-55.

E-mail: show-biz@ukr.net

 

Оргкомітет сприяє розміщенню учасників у готелях. Проживання і харчування за рахунок учасників.

 

Участь у конференції та публікація тез безкоштовна.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Вимоги до змісту: Доповідь повинна відповідати тематичним напрямам круглого столу та містити результати досліджень, які є новими, обґрунтованими, достовірними й практично значущими.

 

Вимоги до кількості авторів доповіді: не більше двох.

 

Обсяг: 5–10 сторінок формату А5.

 

Оформлення тексту: Поля – 2 см зі всіх сторін. Шрифт: Times New Roman. Розмір шрифту – 12 (УДК, відомості про авторів, анотація, ключові слова – 11; назва доповіді – 14; література – 10). Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзац – 1 см. Орієнтація – книжкова (А5), без нумерації сторінок, без переносів.

 

Структура тез: 1) УДК – вирівнювання по лівому краю; 2) прізвище ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене (почесне) звання автора, установа – вирівнювання по правому краю (автори, які не мають наукового ступеня/вченого звання – вказують посаду: наприклад, аспірант, асистент, викладач і т. п.); 3) через 1 інтер-вал назва доповіді – по центру, всі літери великі; 4) через 1 інтервал анотація – курсивом, 5 рядків; 5) через 1 інтервал ключові слова – 5 слів; 6) через 1 інтервал текстова частина доповіді, без виділення структурних елементів; 7) через 1 інтервал література – до 5-ти найважливіших наукових джерел, з яких як мінімум 2 дже-рела – зарубіжні (розміщення джерел за алфавітом: спочатку джерела написані кирилицею, потім – латиницею).

 

Табличний і графічний матеріал: Цифровий матеріал подається у таблицях, що мають порядковий номер і назву, які друкуються посередині над таблицею 12-м шрифтом (наприклад, Табл. 1. Динаміка попиту). Гра-фічний матеріал також потрібно нумерувати і він повинен мати назви, які вказують під кожною ілюст-рацією по центру 12-м шрифтом (наприклад, Рис. 2. Класифікація видів капіталу). Під таблицями та ілюст-раціями 10-м шрифтом вказується джерело (для таблиці – з абзацу; для рисунку – по центру). Наприклад, Джерело: розроблено на основі [4] (або власна розробка). Таблиці та рисунки мають бути книжкового формату і розміщуватися по ширині усього поля сторінки.

 

Посилання: а) на літературу – необхідно подавати у такому вигляді: [2], або [3, с. 28–30] – якщо йде пряме цитування; б) на таблицю, рисунок – здійснюються у такому вигляді: (табл. 2), (рис. 1).

У тексті не допускаються порожні рядки (окрім відступів між ілюстраціями і текстом), зайві пробіли. Абзаци позначати тільки клавішею «Enter». Слідкувати за правильним використанням дефісу (-) і тире (–).

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗ

УДК 334.78:330.342

 

ІВАНІВ Володимир Васильович,

доктор економічних наук, професор,

Київський національний університет культури і мистецтв

ЛАНОВА Вікторія Миколаївна,

кандидат культурології, доцент,

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

 

ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

 

  • доповіді…. текст анотації одним абзацом ….. дуже коротко, конкретно й достатньо для розуміння описуються основні результати дослідження – 5 рядків.

 

Ключові слова: інституція, інститут, …, які відображають зміст статті – 5 слів.

 

Текст тез …

 

Література

  1. Кос Д. О., Мех Л. В. Координація управлінських процесів. Бізнес. 2016. № 7. С. 12–16.
  2. Верес І. І., Кім П. В., Басів Д. С. Інститути та інституції : монографія. Київ : Ліра, 2015. 452 с.

 

 

 

 

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року