Телефони для абітурієнтів: (095) 663-76-20, (068) 285-44-00

ОПП Комп’ютерні науки

Дослідження адаптації студентів І курсу

Результати опитування «Куратор очима студентів»

Результати опитування «Залучення студентського самоврядування до заходів щодо забезпечення якості вищої освіти в КНУКіМ»

Результати опитування «Контрольні заходи, оцінювання здобувачів, академічна доброчесність та вивчення інформованості щодо вирішення конфліктних ситуацій у КНУКіМ»

Результати «Опитування здобувачів вищої освіти стосовно організації онлайн навчання»

Результати опитування «Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти. Потреби та інтереси здобувачів вищої освіти»

Результати опитування «Практико-орієнтованість освітньої програми»

Результати опитування «Формування індивідуальної освітньої траєкторії та визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти»

Результати опитування «Відповідність форм, методів (нових методів) навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні»

Контакти
Ліцензія МОН України, наказ № 53-л від 26 квітня 2021 року