Всеукраїнська науково-практична конференція «Потенціал культурних індустрій України в контексті світових тенденцій»

Київський національний університет культури і мистецтв
Факультет режисури і шоу-бізнесу
Кафедра шоу-бізнесу

Шановні колеги!

Київський національний університет культури і мистецтв запрошує Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Потенціал культурних індустрій України в контексті світових тенденцій», яка відбудеться 10-11 квітня 2014 року за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 36.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти.

 

Планується робота секцій:

Секція 1. Культурні індустрій, їх сутність та суспільне призначення.

Секція 2. Правові, економічні та технологічні аспекти функціонування культурних індустрій.

Секція 3. Державна політика та культурні індустрії: стратегії партнерства, підтримки та розвитку.

Секція 4. Культурні індустрії та інституції культури. Проблема модернізації системи культурно-мистецьких закладів.

Секція 5. Культурні індустрії як фактор розвитку регіонів.

Секція 6. Кадрове забезпечення  культурних індустрій. Модернізація навчальних закладів.

Секція 7. Культурні індустрії України в контексті процесів глобалізації.

 

Робочі мови конференції:

–   українська

–   російська

–   англійська

 

Умови участі у конференції:

Для участі в конференції необхідно до 20 березня 2014 року надіслати на адресу оргкомітету:

1.   Заявку на участь у конференції;

2.   Статті або тези доповіді;

3. Для тих, хто ще не отримав наукового ступеня (аспіранти, здобувачі) – рецензію наукового керівника.

 

Оплата проїзду, проживання та харчування за рахунок учасників.

Вимоги до оформлення матеріалів

Заявки та статті необхідно подавати в друкованому та електронному вигляді у форматі Microsoft Word (.doc) на електронну адресу оргкомітету: cultural_industries@ukr.net

Файли мають бути названі прізвищем автора латинськими літерами:

Prizvische_zayavka.doc

Prizvishe_tezy. doc

Prizvishe_statia. doc

Prizvishe _recenziya

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. Щорса, 36; ауд. 601.

Вимоги до оформлення тексту статей:

–    текст має бути відредагованим обсягом до 12 сторінок для статті та не більше 3-х сторінок для тез формату А4;

–    усі поля – 20 мм;

–    розмір  шрифту:  основний текст  – 14 пт, анотації, відомості про авторів, підписи до рисунків – 12 пт. Міжрядковий інтервал – 1,5;

–    абзацний відступ – 1,25. Не допускається створення абзаців знаками пробілів!

–    не користуватися переносом;

–    сторінки не нумеруються;

–    прізвище та ініціали автора вказуються в правому куті жирним, розміром 14 пт;

–    науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника вказуються – нижче;

–    навчальний заклад вказується нижче – курсивом;

–    назва статті – посередині сторінки жирним шрифтом, розміром 14 пт;

–    стаття має містити ключові терміни та анотацію (до 5 речень) українською, російською та англійською мовами;

–    список використаних джерел подається наприкінці статті. При посилання в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку й сторінку [1, с. 111]. Зноски знизу сторінки не допускаються.

 

Матеріали подані пізніше встановленого терміну, розглядатися не будуть.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які були подані з порушенням зазначених вимог, з орфографічними та стилістичними помилками.

 

Приклади оформлення анотацій

У статті досліджено культуру києво-печерської книжності в домонгольський період. Проаналізовано діяльність ігумена Феодосія Печерського, який започаткував і підтримував традицію читання та культ книги в Києво-Печерському монастирі.

Ключові слова: Києво-Печерський монастир, домонгольська доба, Києво-Печерський патерик, літопис, Євангеліє, Апостол, Псалтир, рукописна книга, книгописання.

 

В статье исследовано культуру киево-печерской книжности в домонгольский период. Проанализировано деятельность игумена Феодосия Печерского, который основал и поддерживал традицию чтения и культ книги в Киево-Печерском монастыре.

Ключевые слова: Киево-Печерский монастирь, домонгольский период, Киево-Печерский патерик,  летопись, Евангелие, Апостол, Псалтирь, рукописная книга, книгописание.

 

It is researched the significance of books in the lives and daily activity of the Kyiv Pechersk Monastery monks of the pre-Mongolian period.

Key words: Kyiv Caves Monastery, pre-Mongolian period, Kyiv Pechersk Patericon,  chronicle, Gospel, Apostle, Psalter, manuscript book, book writing.

 

Приклади оформлення літератури

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим–2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, . А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим  доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

2. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / I. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2. – С. 13–20.

3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

4. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка  України ім. В. І. Вернадського, 2007. – (Джерела з iсторії науки в Україні).

Заявку на участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Потенціал культурних індустрій України в контексті світових тенденцій» можна завантажити тут.

Контакти
Email: abiturient_knukim@ukr.net
Тел.: (044) 285-44-03, 285-43-86
Факс: (044) 285-85-27